คณะนิสิตศึกษาดูงานโครงการ “Sampran Model”

คณะนิสิต MBA กลุ่ม Young Execuitve 25/1 , MBA English Program รุ่นที่ 13 และนิสิตในโครงการ Global Business Track (GBT) เดินทางไปศึกษาดูงาน   “Sampran Model ” เพื่อเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยศึกษาจากพื้นที่จริง ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจและการสร้างคุณค่าร่วม (Business Ethics and Creating Shared Values) เมื่อวันที่ 8 และ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา