CU-Best

CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50% และคณิตศาสตร์ จำนวน50%
การสอบ CU-BEST ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) หลังจากการสอบแล้ว คะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีเพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้ผลสอบเพื่อยื่นสมัครในครั้งถัดไปได้ (แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว)

การสมัครสอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบผ่านทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร และตรวจสอบผังที่นั่งสอบตามกำหนดเวลาที่ประกาศ

การชำระค่าสมัครสอบ : โดยนำ Pay-in ที่ได้จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : 700 บาท

การตรวจผลคะแนนสอบ : ผู้สอบสามารถเช็คผลคะแนนสอบได้จากทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์ ได้ในช่วงเวลา 3-5 วันหลังจากวันที่สอบ และสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนสอบจากเว็ปไซต์ได้ทันที สำหรับผลสอบในรูปแบบกระดาษแจ้งผลจะถูกส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

*สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถยื่นสมัครได้จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง

 

 

 

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง วันสอบ เวลา
           
2/2564** ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ
3/2564** ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ
ธันวาคม/2564
( จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ )
7 ธันวาคม 64 19 ธันวาคม 64 22 ธันวาคม 64 26 ธันวาคม 64
(โปรดอ่านเงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการสอบที่รายละเอียดด้านล่างนี้)
9-12 น.ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2565

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง

วันสอบ เวลา
มกราคม/2565
( จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ )
20 ธันวาคม 64 29 ธันวาคม 64 6 มกราคม 65 16 มกราคม 65
(โปรดอ่านเงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการสอบที่รายละเอียดด้านล่างนี้)9-12
9-12 น.
รอประกาศ          
รอประกาศ          
รอประกาศ          
 

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในรอบนั้นๆได้ เช่นวันสอบตรงกับวันที่  18 กรกฏาคม 64
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 64 ได้


เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST มกราคม 2565

 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน

แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST ธันวาคม 2564
ที่
 https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มกราคม 2565
ที่ https://forms.gle/mFsoD8drsdKtYCZ56
(กรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
 
 

เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ CU-BEST (CLICK)

 


(ไม่สามารถใช้โปรแกรมฺBrowser Internet Explorer ได้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Firefox )

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าระบบ CUBEST ใหม่
(ในกรณีที่ได้ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถคืนค่า Password ได้)
คลิกที่นี่ [กรุณาอ่านรายละเอียดจากแบบฟอร์มและทำให้ครบถ้วน]