ระบบรับสมัครสอบ CUBEST

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร
ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในกำหนดวันสุดท้ายของการสมัครสอบ
(รอบสอบเดือน กรกฏาคม 2565  รับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 กรกฏาคม 2565)
จะถือว่าทำการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ แม้ว่าจะชำระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม

กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน  [ ที่นี่ ]

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ