Author: MBA Admin

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมกราคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนมกราคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”


[ หมายเหตุ 1 ]
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 และมีความประสงค์ขอเงินค่าสมัครคืน ขอให้ส่งอีเมล์มายัง mbaadmin@cbs.chula.ac.th ระบุหัวข้ออีเมล์ “ขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบ CUBEST มกราคม 2565 : ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)” โดยในอีเมล์ให้ระบุรายละเอียด โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ/เลขประจำตัวสอบ/สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ/สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (สำหรับการคืนเงินค่าสมัครสอบ) พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
โดยให้ส่งอีเมล์แจ้งภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น
หากพ้นจากวันดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์รับเงินค่าสอบคืน
(กระบวนการคืนเงินอาจจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำตามขั้นตอน โดยเมื่อทางศูนย์ทดสอบดำเนินการโอนเงินคืนไปยังผู้สมัครสอบที่ยื่นความประสงค์ขอคืนค่าสมัครแล้ว จะมีการอีเมล์แจ้งให้ทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง)


[ หมายเหตุ 2 ] 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 65 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่ยังคงต่อเนื่องและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงประกาศปิดสถานที่ทำการต่อไป อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเลื่อนสอบออกไปก่อนโดยจะแจ้งรายละเอียดถึงผู้เข้าสอบทางอีเมล์ และทางหน้าประกาศในเว็ปไซด์


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ขณะนี้ เปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 2 เท่านั้น

*************************************************************

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนมกราคม 2565
ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มกราคม 2565
ที่  https://forms.gle/mFsoD8drsdKtYCZ56

**************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[ก่อนวันเข้าสอบ]

ให้ผู้เข้าสอบ กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน ตามรายละเอียดด้านบน

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

ประกาศ !!!! เลื่อนการสอบ CUBEST วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทำให้การสอบ CUBEST ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 จำเป็นต่้องเลื่อนการสอบออกไปก่อน

โดยในเบื้องต้น การสอบจะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 


สำหรับการประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ จะประกาศในวันที่ 6 มกราคมนี้ ตามกำหนดการเดิม (ทางเว็ปไซด์และระบบรับสมัครสอบ) พร้อมด้วยรายละเอียด ในกรณีที่ผู้สอบไม่สามารถเข้าสอบได้

และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จะมีการประกาศอีกครั้งทางเว็ปไซด์และหน้า Facebook รวมถึงส่งอีเมล์ให้ทางผู้สมัครโดยตรง
(หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล์ ขอให้ตรวจสอบในช่อง Spam Mail หรือ Junk Mail ก่อน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนธันวาคม 2564

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนธันวาคม 2564

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”

***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ขณะนี้ เปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 2 เท่านั้น

*************************************************************

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 
ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST ธันวาคม 2564
ที่ https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

**************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[ก่อนวันเข้าสอบ]

ให้ผู้เข้าสอบ กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน ตามรายละเอียดด้านบน

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) December/2021

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) Dec/2021
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) เดือนธันวาคม 2021

[ Listname ]
[ Exam Room ]

or Applicants can check information by log in through
CUBEST(English) Application Website


Exam Date : Saturday,December18, 2021. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December 22,2021. through CUBEST(English) Application Website


NOTE FOR APPLICANTS :

All applicants are required to submit the following documents before the closing date.

(1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19

(2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application

Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.

If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or

(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.

Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
    ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

CU-BEST สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ เปิดรับสมัครแล้ว !

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST เดือนมกราคม 2565

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ดำเนินการสอบภายใต้นโยบายการควบคุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

CUBEST เดือนธันวาคม 2564 (ปิดรับสมัครแล้ว)
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 7 – 19 ธันวาคม 2564
(รับสมัครจำนวนจำกัด หากที่นั่งสอบเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดระบบรับสมัครทันที)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      : 22 ธันวาคม 2564
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

CUBEST เดือนมกราคม 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 20 – 29  ธันวาคม 2564
(รับสมัครจำนวนจำกัด หากที่นั่งสอบเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดระบบรับสมัครทันที)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      : 6 มกราคม 2564
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST มกราคม 2565

 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน
 
แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST ธันวาคม 2564
ที่ https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7


แบบประเมินสำหรับการสอบ CUBEST มกราคม 2565*
ที่ https://forms.gle/mFsoD8drsdKtYCZ56
*กรอกแบบฟอร์มประเมินภายในกำหนดวันรับสมัคร วันที่ 29 ธันวาคม 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

CUBEST(English) December 2021 – Open for Application

****Regulations under the Measures to Prevent the Spread of Covid-19 ****

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2022 (MBA English # 17)
—————————————
Application Period : December 3-14, 2021
Check Test ID (on website) : December 15,2021
Exam Date : Saturday, December 18, 2021 ( 8 – 12 o’clock)
Note: Seats are limited! Once the seats are full, the application system will be closed immediately even it is before the closing date.


Note for Applicants :

All applicants are required to submit the following documents before the closing date.

(1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19

(2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application

Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.

If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or

(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.

Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7


more detail : Menu CUBEST(English) on Website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

MBA OPEN HOUSE on YOUTUBE ข้อมูลสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

******************************************************************

ข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่อยากเรียนต่อ MBA รวมให้แล้วที่นี่ !

หลักสูตรที่เปิดรับ สำหรับปีการศึกษา 2022 (2565)
———————————————————————————————
MBA REGULAR #41  : [ HERE
more info  –  MBA Regular – MBA (chula.ac.th)

MBA YOUNG EXECUTIVE #29/1 : [ HERE ]
MBA YOUNG EXECUTIVE #29/2 : [ HERE ]
more info – Young Excutive – MBA (chula.ac.th)

MBA EXECUTIVE #38 : [ HERE ]
more info – MBA Executive – MBA (chula.ac.th)

MBA ENGLISH PROGRAM #17 : [HERE]
more info – MBA English Program – MBA (chula.ac.th)


MBA OPEN HOUSE : SECTION 1 “Business Trend” เทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
—————————————————————————————————-
ปัจจุบัน ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ มีการนำหลักการของ CSV(Creating Shared Value) เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจด้วย เรามาดูตัวอย่างของธุรกิจต่างๆว่าเค้ามีวิธีการอย่างไร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจก่อนจะเข้าไปสู่การทำความรู้จักกับหลักสูตรฯต่อไป


MBA OPEN HOUSE : SECTION 2 “Introduction” MBA Chula มีเรียนอะไรบ้าง?
—————————————————————————————————-
ทำความรู้จักกับหลักสูตร MBA CHULA ให้มากขึ้น ทั้งส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เปิดสอน เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงโอกาสได้เปิดโลกกว้างกับโครงการพิเศษในต่างประเทศอย่างเช่นโปรแกรม GBT และ Exchange Program


MBA OPEN HOUSE : SECTION 3 “How to Apply” ขั้นตอนการสมัคร
—————————————————————————————————-
เมื่อตัดสินใจที่อยากจะมาเรียนที่ MBA CHULA ก็มาดูวิธีการกันเลยว่า กระบวนการสมัครนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง โดยก่อนอื่นเลย จะต้องตรวจสอบกำหนดการรับสมัครประจำปีการศึกษากันก่อน แต่ละโปรแกรมต้องมีผลคะแนนอะไร แล้วผลคะแนนนั้นๆมีสอบเมื่อไหร่บ้างล่ะ? นอกจากนี้ บางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการว่าในระบบรับสมัครนั้นจะมีให้กรอกอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น มาดูกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนจะเข้าไปกรอกสมัครออนไลน์ด้วยไหม?

การสอบ CUBEST

——————————————————————————
ติดตามรายละเอียด ตารางสอบ ในปี 2565 เร็วๆนี้ ทางเว็ปไซด์และทางหน้า Facebook
CUBEST 
CUBEST(Eng)

FAQ รวมคำถาม คำตอบ เกี่ยวกับการสมัครเรียนที่ MBA CHULA


รวมคำถาม คำตอบ 
All Question , All Answer 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ขอเชิญร่วมงาน “Grand Open House 2021” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00-13.15 น. ในรูปแบบ virtual tour online ดำเนินรายการโดยพิธีกรศิษย์เก่ามากฝีมือ คุณกันต์ กันตถาวร.งานเปิดบ้านคณะฯ ที่จะรวบรวมข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหมด 14 หลักสูตร สำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น Triple Champions ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันอันดับหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย โดยสถาบันระดับโลกทั้ง QS World Rankings, THE Rankings และ US News.ภายในงานประกอบด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลทางวิชาการแต่ละหลักสูตร รวมทั้งพบปะกับศิษย์เก่าเพื่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชีวิตในรั้วบัญชี จุฬาฯ เพื่อสร้าง CBS’s Life Turning Points จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตให้กับทุกท่าน.สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/zrz7jtLWwshDAfp3A.
#CBSChula
#GrandOpenHouse
#TripleChampion

___________________________________________

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/CBSChulaInstagram : https://www.instagram.com/cbschula_official/Twitter : https://twitter.com/CBS_ChulaLinkedin : https://www.linkedin.com/company/cbs-chulaWebsite : https://www.cbs.chula.ac.th/

“Grand Open House 2021” เปิดบ้านบัญชีจุฬาฯ ป.โท ป.เอก 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ขอเชิญร่วมงาน “Grand Open House 2021” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00-13.15 น. ในรูปแบบ virtual tour online ดำเนินรายการโดยพิธีกรศิษย์เก่ามากฝีมือ คุณกันต์ กันตถาวร
.
งานเปิดบ้านคณะฯ ที่จะรวบรวมข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหมด 14 หลักสูตร สำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น Triple Champions ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันอันดับหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย โดยสถาบันระดับโลกทั้ง QS World Rankings, THE Rankings และ US News
.
ภายในงานประกอบด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลทางวิชาการแต่ละหลักสูตร รวมทั้งพบปะกับศิษย์เก่าเพื่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชีวิตในรั้วบัญชี จุฬาฯ เพื่อสร้าง CBS’s Life Turning Points จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตให้กับทุกท่าน
.
สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/zrz7jtLWwshDAfp3A

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL เปิดบ้านบัญชี จุฬาฯ ป.โท, ป.เอก 14 หลักสูตร GRAND OPEN HOUSE 2021 for Graduate Programs. Online Webinar (รูปแบบออนไลน์) 21 November 2021 (10.00 13.15 น.) VIRTUAL TOUR 1 m IIIIIIOCM တသ سسدتته တသသာ ดำเนินรายก ารโดย คุณกันต์ กันตถาวร นิสิตเก่าคณะบัญชี ลงทะเบียน‎'‎‎

#CBSChula #GrandOpenHouse #TripleChampion
___________________________________________
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/CBSChula
Instagram : https://www.instagram.com/cbschula_official/
Twitter : https://twitter.com/CBS_Chula
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cbs-chula
Website : https://www.cbs.chula.ac.th/

Application Process for MBA English Program

—————————————————————————————————————-

 1. Fill out an online application form in the link below.

 2. Once completing the form, do not have to submit the required documents yet.  Please wait until the list of qualified applicants is announced.

 3.   If you are a qualified applicant, you can print out the application form and payment slip in the application system. 

 4. After that, please make a payment

 5. and submit all the required documents to MBA office within a deadline.

You can find the admission schedule at https://mba.cbs.chula.ac.th/programs/mba-english-program/


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA นักบริหารระดับต้น 28/2 ภาคปลายประจำปี 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น Young Executive (ภาคเย็นวันธรรมดา)
รุ่นที่ 28/2
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัวส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]

คู่มือการกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ – เพื่อกรอกประวัตินิสิตใหม่ ใช้เป็นเอกสารรายงานตัว
*หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติเท่านั้น โดยไม่ต้องเลือกหลักสูตรฯ

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม :
1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลในระบบ เป็นภาษาไทย เท่านั้น
2. เลข 3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

*****************************************************

ปฐมนิเทศ – วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.00 – 17.00 น.
[ คู่มือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  – ส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]