Author: MBA Admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA นักบริหารระดับต้น 29/2 ภาคปลายประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหารระดับต้น Young Executive (ภาคเย็นวันธรรมดา)
รุ่นที่ 29/2
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัวส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]

รายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 
ณ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
วันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

คู่มือการกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ – เพื่อกรอกประวัตินิสิตใหม่ ใช้เป็นเอกสารรายงานตัว
*หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติเท่านั้น โดยไม่ต้องเลือกหลักสูตรฯ

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม :
1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลในระบบ เป็นภาษาไทย เท่านั้น
2. เลข 3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

*****************************************************

ปฐมนิเทศ – วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565
[ กำหนดการปฐมนิเทศ  – ส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA นักบริหาร รุ่นที่ 38 ภาคปลาย ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นักบริหาร Executive 
รุ่นที่ 38
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัวส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]

รายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 
ณ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
วันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

คู่มือการกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ – เพื่อกรอกประวัตินิสิตใหม่ ใช้เป็นเอกสารรายงานตัว
*หมายเหตุ : กรอกข้อมูลประวัติเท่านั้น โดยไม่ต้องเลือกหลักสูตรฯ

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม :
1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลในระบบ เป็นภาษาไทย เท่านั้น
2. เลข 3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

*****************************************************

ปฐมนิเทศ – ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 
[ กำหนดการปฐมนิเทศ  – ส่งทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 38ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่สอง โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่สอง
หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 38
เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขที่สอบผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสอบ
สำหรับรอบที่สอง [ คลิกที่นี่ ]

โจทย์สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบที่สอง
โปรดตรวจสอบที่อีเมล์ของผู้สมัคร*

*หากไม่พบอีเมล์ โปรดตรวจสอบที่ช่องสแปมหรือ Junk Mail

 

********************************
ผลการตัดสินการสอบสัมภาษณ์รอบแรกถือเป็นที่สิ้นสุด
********************************

สอบสัมภาษณ์รอบที่สอง 
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน และวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
1) โปรดเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชนเพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ
 2) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ
3) ให้ผู้สัมภาษณ์มารายงานตัวล่วงหน้าก่อนเวลาสัมภาษณ์ของตัวเอง อย่างน้อย 30 นาที และปิดรับรายงานตัวตามเวลาที่ประกาศในแต่ละวัน  (ดูจากประกาศ)
4.) กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่เข้ามายังบริเวณคณะฯและระหว่างที่นั่งรอสัมภาษณ์
5.) หากมีข้อสอบถาม ติดต่อหลักสูตรที่ 02-2185717-9
(ในเวลาทำการ)  หรือทางอีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA Young Executive รุ่น 29/2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 29/2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 29/2
เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขที่สอบผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสอบ
[ announcelist ]

*สอบสัมภาษณ์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

*หากไม่พบอีเมล์ที่ส่งไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอให้ตรวจสอบที่ช่อง Spam หรือ Junkmail ก่อน

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565
(ดูลำดับการสอบในประกาศเลขที่สอบสัมภาษณ์ด้านบน)

*******************************

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
1) ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ
2) ให้ผู้สัมภาษณ์มารายงานตัวล่วงหน้าก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที และ ปิดรับรายงานตัวเวลา 19.00 น.
3) การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา จะข้ามไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่
(เนื่องจากคณะฯมีพื้นที่จำกัดในการจอดรถ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจอดในคณะ โปรดใช้ที่จอดรถที่อาคารข้างเคียง เช่น อาคารจามจุรีสแควร์ )
 
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่เข้ามายังบริเวณคณะฯและระหว่างที่นั่งรอสัมภาษณ์
หากมีข้อสอบถาม ติดต่อหลักสูตรที่ 02-2185717-9 (ในเวลาทำการ) หรือทางอีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก
หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 38
เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขที่สอบผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสอบ [ คลิกที่นี่ ]

*สอบสัมภาษณ์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
1) ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
2) ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครเช่น Transcript , หนังสือรับรองที่ทำงานในรูปแบบสำเนายังไม่ครบ ขอให้รีบนำส่งให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์
3) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ
4.) กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่เข้ามายังบริเวณคณะฯและระหว่างที่นั่งรอสัมภาษณ์
5.) หากมีข้อสอบถาม ติดต่อหลักสูตรที่ 02-2185717-9 (ในเวลาทำการ)  หรือทางอีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร – MBA Young Executive 29/2

ประกาศหมายเลขใบสมัครของผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร
โปรแกรม MBA Young Executive 29/2 (นักบริหารระดับต้น-กลุ่มเย็นวันธรรมดา)
—————————————————————————————————-

[ ตรวจสอบรายชื่อ ]

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน):

 1. รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 51 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในระบบรับสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP (หรือเทียบเท่า)ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และไม่เกินรอบที่กำหนด เป็นต้น 
       หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ หรือไม่มีผลคะแนนส่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ จากนั้นให้ทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่หลักสูตรฯทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันที่ 9 เมษายน 2565
  (รายละเอียดเอกสารการสมัครที่ต้องใช้และใบปะหน้าเอกสาร Cover Sheet ดูจากเว็บไซด์ในหน้าโปรแกรม Young Exec ที่เมนู “DOCUMENT”
  ดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสาร )    

การชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์

ชำระเงินระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2565
ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ โดยสามารถชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากใช้วิธีชำระผ่านทาง Application ขอให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ)
หมายเหตุ : – ระบบพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินขอให้ใช้ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยเท่านั้น
               – โปรดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดแล้วจะถือว่า
                  ผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
             –
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าสมัคร หากมีการชำระค่าสมัครซ้ำ หรือจ่ายเงินค่าสมัครหลังกำหนด

การส่งหลักฐานการสมัคร
ทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่หลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ระหว่างวันที่  2-9 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ : – สามารถดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสารได้จากเว็บไซด์ โดยเลือกโปรแกรม
               
Young Executive และไปที่เมนู “Document
                 – นับตราประทับวันส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565    

                 – หากหลักสูตรฯไม่ได้รับเอกสารของผู้สมัคร หรือหากเอกสารมีปัญหา จะมีการ
                 ติดต่อไปยังผู้สมัครเอง 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  25 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  ทางเว็ปไซต์ mba.cbs.chula.ac.th

*****************

รายละเอียด โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น 
https://mba.cbs.chula.ac.th/young-excutive/
(รายละเอียดหลักฐานการสมัคร และใบปะหน้า ดูที่เมนู “Document”)

ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนกรกฏาคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนกรกฏาคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ] – ตรวจสอบจากระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE ในเมนู “ใบสมัคร” เมนูย่อย “สถานที่สอบ”
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]ตรวจสอบที่นี่

ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ในวันสอบ จะเปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 1 ,
ไชยยศสมบัติ 2 และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

เปิดรับสมัคร CU-BEST ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

เปิดรับสมัครสอบ !
CUBEST เดือนกรกฏาคม 2565

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

ดำเนินการสอบภายใต้นโยบายการควบคุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
Regulations under the Measures to Prevent the Spread of Covid-19

CUBEST เดือนกรกฏาคม 2565
เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                : 1 – 12 กรกฏาคม 2565
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ      :  20 กรกฏาคม 2565
วันสอบ                                                : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565
เวลาสอบ                                             :เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่สอบ                                         : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ*


ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร
ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในกำหนดวันสุดท้ายของการสมัครสอบ
( 12 กรกฏาคม 2565) จะถือว่าทำการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ แม้ว่าจะชำระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม

กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน  [ ที่นี่ ]

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

ดูรายละเอียดและไปยังเว็ปไซด์ระบบรับสมัครสอบ CUBEST

———————————————————————————————-
การจัดสอบ CUBEST ใช้รูปแบบการจัดการ การเปิด-ปิดระบบเวลารับสมัครสอบ กระบวนการสอบ ไม่เหมือนกับการจัดสอบ CU-TEP ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบ CUBEST เดือนพฤษภาคม 2565

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ]
[ ห้องสอบและสถานที่สอบ ]

โดยผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST ONLINE และตรวจสอบเลขที่นั่งกับผังสอบได้จากเมนู “ใบสมัคร” ในเมนูย่อย “สถานที่สอบ”


***************************************************************
ทางคณะมีการจำกัดพื้นที่ลานจอดรถสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะฯเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่นำรถมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์, อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ หรืออาคารจอดรถอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
***************************************************************

[ แผนที่ห้องภายในพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารไชยยศสมบัติ และ อาคารอนุสรณ์50ปี
]
ในวันสอบ จะเปิดให้ผู้เข้าสอบขึ้นอาคารได้ที่บริเวณทางขึ้นตึกไชยยศสมบัติ 1 ,
ไชยยศสมบัติ 2 และ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 

*************************************************************

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

[วันสอบ]

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
   ( เปิดให้เข้ามาในอาคารเรียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. )
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับทั้งหมด ไม่วาง
ทิ้งไว้

6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารเรียนเพื่อลดความแออัด ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี หรือใต้อาคารมหิตลาธิเบศร์ เท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

***********************************************


ระเบียบในการสอบ CU-BEST

 1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
 2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
  ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 4. ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
  การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
  ทุกชนิด
 6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
  ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
  ห้องสอบ “เด็ดขาด”
 8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
  CU-BEST ตลอดไป

Announcement of admission results for MBA English Program # 17

MBA Program – Chulalongkorn Business School
Announcement of admission results for MBA English Program
1st Semester, Academic Year 2022
———————————————————————
[  Announcement of Admission Result ]

 


Enrollment Process and Orientation Information
[ check at Email ‘s Applicants ]
In case of  not received Email, please contact MBA Program 
mba@cbs.chula.ac.th / Facebook : MBA CHULA

 

*****************************************************

Enrollment – May 13-15, 2022
Orientation
– June 4-5, 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save