ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้สมัครในโปรแกรม นักบริหารระดับต้น (Young Executive)

—————————————————————————————————————-

 1.   ผู้สมัครกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ในระบบรับสมัคร ตามลิงค์ด้านล่างนี้
 2.   เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้รอหลักสูตรฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารก่อน

 3. เมื่อหลักสูตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร (ตามกำหนดการ)
  ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศฯ ให้เข้าระบบรับสมัครเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน

 4. ผู้สมัครนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ

 5. หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมายังหลักสูตร ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ
  (ดูที่อยู่หลักสูตรในหน้า Contact Us)
  (ดูข้อมูลรายละเอียดหลักฐานการสมัครที่ต้องใช้ในเมนู Document)
  (เอกสารการสมัครจะต้องแนบ “ใบปะหน้า” * ดาวน์โหลดได้จาก Website หลักสูตร หน้าหลัก MBA Young Executive ในเมนู “Document” )

ดูรายละเอียดกำหนดการการสมัครทั้งหมดได้ที่หน้ารายละเอียดโปรแกรม MBA Young Executive ในเมนู “Schedule”