ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร
โปรแกรม MBA Young Executive 28/1 (นักบริหารระดับต้น)
—————————————————————————————————-

[ ตรวจสอบรายชื่อ ]

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร :

  1. รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 104 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนน CU-TEP หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครออนไลน์
  2. ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP (หรือเทียบเท่า)ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และไม่เกินรอบที่กำหนด เป็นต้น 
         หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ หรือไม่มีผลคะแนนส่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ จากนั้นให้ทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่หลักสูตรฯทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2564    
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.
    ทางเว็ปไซต์ mba.cbs.chula.ac.th

รายละเอียด โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น 
https://mba.cbs.chula.ac.th/young-excutive/
(รายละเอียดหลักฐานการสมัคร และใบปะหน้า ดูที่เมนู “Download”)

ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท