กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Regular รุ่นที่ 37

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA ภาคปกติ Regular # 37 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

2018-07-19T07:50:07+00:00 By |