วิทยากรพิเศษ Mr.David M.R. Covey มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

หลักสูตร MBA ได้เชิญวิทยากรพิเศษ “Mr.David M.R. Covey” ผู้เขียนหนังสือ “Trap Tales:Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success” ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับวิธีการทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา 2602541 การจัดการด้านการดำเนินงานในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ห้อง 220 อาคารไชยยศสมบัติ2 ที่ผ่านมา

2018-10-11T12:23:11+00:00 By |