วิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เชิญวิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz : Founder and chairman of e.three มาบรรยายในหัวข้อ “How to create a $7.5billion company in 2.5 years” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมั่นคงในยุคปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

2018-10-11T12:32:00+00:00 By |