เปิดรับสมัครสอบแล้ว ! CU BEST ครั้งที่ 3/2561

CUBEST ครั้งที่ 3/2561

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ : 16 พฤษภาคม-30มิถุนายน 2561
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 9 กรกฏาคม 2561
วันสอบ : 15 กรกฏาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

2018-06-18T15:21:45+00:00 By |