Monthly Archives: August 2018

CU BEST ครั้งที่ 4/2561 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2562

2018-09-06T09:32:52+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 4/2561 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 19 พฤศจิกายน 2561 วันสอบ                                  : 25 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่ เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ (ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)