Monthly Archives: August 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่นที่25/2

2018-08-29T03:47:29+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ------------------------------------------ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 25/2 [ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    ] [ กำหนดการสอบสัมภาษณ์และห้องสอบ ] วันสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561 หมายเหตุสำหรับผู้สมัคร : - ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น  ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ สำหรับผลคะแนนสอบ CU-TEP ผู้สมัครสามารถขอตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ] - การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา จะข้ามคิวไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่ - หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2185717-8

CU BEST ครั้งที่ 4/2561 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2562

2018-09-06T09:32:52+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 4/2561 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 19 พฤศจิกายน 2561 วันสอบ                                  : 25 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่ เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ (ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2561

2018-08-20T09:51:43+00:00 By |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 34 เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อ [ คลิกที่นี่ ] ตารางสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ] สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25,26 และ 31 สิงหาคม 2561 (ดูลำดับรายชื่อในตารางสอบสัมภาษณ์ด้านบน) ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 1) ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารประกอบตัวจริง เช่น transcript, หนังสือรับรองการทำงาน(ในกรณีที่ส่งสำเนามา) , ผลสอบ CU-TEP มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย 2) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ 3) หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 02-2185717-9