Monthly Archives: November 2018

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/61

2018-11-20T08:20:41+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/61 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง(ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู "ใบสมัคร" -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : - หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,18 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า "นายรักเรียน" ขอให้ดูที่ตัวอักษร "น" หรือผู้สมัครชื่อ "ขยัน" แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า "Khayan" ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร - ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ - นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th