Monthly Archives: January 2019

หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562  MBA Program open application for Academic Year 2019

2019-02-04T06:07:11+00:00 By |

หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562  MBA Program Open Application for Academic Year 2019 -------------------------------------------------------------------- MBA Regular (หลักสูตรภาคปกติ) รุ่นที่ 38 เปิดรับสมัครตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th MBA Young Executive (หลักสูตรนักบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 26/1 และ 26/2 รุ่นที่26/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 1 มีนาคม 2562 รุ่นที่26/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 26 กรกฏาคม 2562 MBA Executive (หลักสูตรนักบริหาร) รุ่นที่ 35 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 -