Monthly Archives: February 2019

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครโปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-02-28T10:13:25+00:00 By |

หลังจากที่ผู้สมัครทำการกรอกใบสมัครออนไลน์กับทางบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว !!! ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมาที่หลักสูตรทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองด้านขวา "สมัคร MBA ภาคปกติ") หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนา Transcript การศึกษาในระดับปริญญาตรี 3. จดหมายรับรองการทำงาน 4. สำเนาคะแนนสอบ CU-TEP ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และ CU-BEST 5. หนังสือรับรอง Recommendation Letter ที่อยู่ส่งเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

CU BEST ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-02-28T08:55:52+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 2/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 21 พฤษภาคม 2562 วันสอบ                                  : 26 พฤษภาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้ไม่สามารถใช้เพื่อการสมัครสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม MBA ภาคปกติที่หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ หรือโปรแกรม MBA

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/62

2019-02-14T09:07:24+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th – ผู้สมัครที่ไม่พบชื่อตนเองหรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในระบบ ขอให้รีบติดต่อหลักสูตรภายในวันพฤหัสบดีที่

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2019

2019-02-14T09:04:43+00:00 By |

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2019 [1]- Check ID Test from CUBEST(English) application system Log in to system and check at menu ""Application"------>"Print Test Place" or Check at below link [ CLICK HERE ] Exam Room and place : [ CLICK HERE ] ------------------------------------------------------------- MAP of Faculty : [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] [ MAP

ประกาศเกี่ยวกับการรับผลคะแนนสอบ CUTEP เพื่อสมัครในหลักสูตรฯ

2019-06-10T10:20:49+00:00 By |

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Young Executive รุ่นที่  26/2 สามารถใช้คะแนน CUTEP รอบปกติ 11/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) และ รอบ E-Testing 17/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) โดยต้องส่งคะแนนมาพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม 62 ตามกำหนดการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร (โดยหลังจากที่ปิดรับสมัคร Online ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ทางหลักสูตรฯจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารการสมัครและชำระเงินโดยพิจารณาจากผลคะแนน CU-BEST ก่อน เท่านั้น) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Executive รุ่นที่  35 สามารถใช้คะแนน CUTEP รอบปกติ 12/2019 (Test Date 11 สิงหาคม 62)