Monthly Archives: April 2019

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Regular # 38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA ภาคปกติรุ่นที่ 38

2019-04-22T03:16:42+00:00 By |

ดูรายชื่อและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  [ CLICK ] – ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : – ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] – การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา จะข้ามไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-04-10T10:12:34+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร) [ CLICK ] ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์ [ CLICK ] - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : - ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] -

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA English Program # 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA English รุ่นที่ 14

2019-04-10T09:52:44+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview for MBA English Program # 14 1st Semester , Academic Year 2019 Check Applicants list [ CLICK ] Interview Schedule [ CLICK ] - Applicants who have the notification of document problem. Please prepare and submit their document to MBA office before the date of interview. By

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf