Monthly Archives: April 2019

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

2019-04-02T03:56:12+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf