Monthly Archives: May 2019

CU BEST ครั้งที่ 3/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-05-28T08:16:33+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 3/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 16 พฤษภาคม - 5 กรกฏาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 12 กรกฏาคม 2562 วันสอบ                                  : 21 กรกฏาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/62

2019-05-21T03:35:42+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/2562 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,11 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th –

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

2019-05-10T12:51:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00 

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

2019-05-10T09:45:01+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-

New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14

2019-05-10T04:06:02+00:00 By |

MBA Program Faculty of Commerce and accountancy, Chulalongkorn University New Student Admissions Announcement for MBA English Program # 14 For 1st Semester, Academic Year 2019 [ Check name list ] Report to MBA Office in presence, make the payment for foundation course and Submit the documents  at : MBA Program Office, Room 506, 5th