Monthly Archives: July 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร Program MBA Young Executive 26/2

2020-02-29T08:22:49+00:00 By |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น 26/2 (Program MBA Young Executive 26/2) ดูรายชื่อ เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 102 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนน CU-TEP หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และไม่เกินรอบที่กำหนด เป็นต้น หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ [สามารถสั่งพิมพ์ใบชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 13.oo น.] จากนั้นให้ทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตาม

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62

2020-02-29T08:24:55+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th

คณะนิสิตศึกษาดูงานโครงการ “Sampran Model”

2019-07-02T05:21:18+00:00 By |

คณะนิสิต MBA กลุ่ม Young Execuitve 25/1 , MBA English Program รุ่นที่ 13 และนิสิตในโครงการ Global Business Track (GBT) เดินทางไปศึกษาดูงาน   "Sampran Model " เพื่อเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยศึกษาจากพื้นที่จริง ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจและการสร้างคุณค่าร่วม (Business Ethics and Creating Shared Values) เมื่อวันที่ 8 และ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา