Monthly Archives: August 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35

2020-02-29T08:19:24+00:00 By |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารรุ่นที่ 35 [ ดูรายชื่อ ] โจทย์การสัมภาษณ์รอบ 2 ขอให้ท่านเตรียมนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่ท่านสังกัดอยู่ หรือนำเสนอแผนในการเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ของท่าน โดยนำเสนอการวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบ กับธุรกิจที่ท่านต้องการนำเสนอ พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ธุรกิจที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของท่านโดยสังเขป ( ท่านมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที )

CU BEST ครั้งที่ 4/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

2019-08-27T03:07:39+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 4/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 1 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 11 พฤศจิกายน 2562 วันสอบ                                   

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2

2020-02-29T08:20:13+00:00 By |

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2 ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร) [ CLICK ] ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์ [ CLICK ] - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : - ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2562

2020-02-29T08:22:14+00:00 By |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 35 เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อ [ คลิกที่นี่ ] ตารางสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ] สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 (ดูลำดับรายชื่อในตารางสอบสัมภาษณ์ด้านบน) ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 1) ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารประกอบตัวจริง เช่น transcript, หนังสือรับรองการทำงาน(ในกรณีที่ส่งสำเนามา) , ผลสอบ CU-TEP มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย 2) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ 3) หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 02-2185717-9