Monthly Archives: October 2019

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

2020-08-04T01:37:52+00:00 By |

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ------------------------------------------------------------------------------- ***************************************************************** ขณะนี้ หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมดในปีการศึกษานี้(2563) ปิดรับสมัครทั้งหมดแล้ว และไม่มีการขยายเวลารับสมัครหรือเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ผู้สนใจศึกษาต่อ โปรดศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของโปรแกรม และเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครในปีการศึกษาหน้า 2564 ล่วงหน้า โดยหลักสูตรฯจะประกาศกำหนดการรับสมัครรุ่นต่อไป ในช่วงปลายปีนี้ทางเว็บไซต์ http://mba.cbs.chula.ac.th และทาง FB MBA CHULA ****************************************************************** ได้แก่ โปรแกรม MBA ภาคปกติ รุ่น 39  - รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2 - รุ่น 27/1 เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 - รุ่น