Monthly Archives: October 2019

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

2020-01-20T03:37:47+00:00 By |

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ------------------------------------------------------------------------------- ได้แก่ โปรแกรม MBA ภาคปกติ รุ่น 39  - รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2 - รุ่น 27/1 เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 - รุ่น 27/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 26 กรกฏาคม 2563 MBA Executive รุ่น 36 - เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 20