Monthly Archives: November 2019

CU BEST ครั้งที่ 1/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

2019-11-15T08:44:57+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 1/2563 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 15 พฤศจิกายน 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบ                                 

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62

2019-11-15T08:38:07+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] หมายเหตุ : เฉพาะการสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/62 ผลคะแนนจะประกาศในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ทางระบบรับสมัครสอบ ส่วนผลคะแนนจะส่งตามที่อยู่ผู้สมัคร ในต้นเดือนธันวาคมนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ