Activities 2018-06-18T10:34:01+00:00

April 2019

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

By | April 4th, 2019|

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

October 2018

วิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

By | October 11th, 2018|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เชิญวิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz : Founder and chairman of e.three มาบรรยายในหัวข้อ "How to create a $7.5billion company in 2.5 years" เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมั่นคงในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

วิทยากรพิเศษ Mr.David M.R. Covey มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

By | October 11th, 2018|

หลักสูตร MBA ได้เชิญวิทยากรพิเศษ "Mr.David M.R. Covey" ผู้เขียนหนังสือ "Trap Tales:Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success" ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับวิธีการทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา 2602541 การจัดการด้านการดำเนินงานในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ห้อง 220 อาคารไชยยศสมบัติ2 ที่ผ่านมา

September 2018

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561

By | September 28th, 2018|

คณะนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนำโดยนิสิต MBA Executive รุ่นที่ 32 พร้อมด้วยกลุ่มนิสิตในหลักสูตรฯ (Young-Executive, English Program และ Regular) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ รำลึกถึงพระคุณต่ออาจารย์ผู้สอนและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ ห้อง 304 อาคารไชยยศสมบัติ3 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรม Study Trip : MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์

By | September 28th, 2018|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรม Study Trip สำหรับนิสิตหลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีการฟังบรรยายหัวข้อต่างๆทางด้านธุรกิจ ณ University of Glasgow และ ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำต่างๆเช่น BAE Systems Castlight Financial , Glengoyne whisky เป็นต้น พร้อมเดินทางชมสถานที่สำคัญต่างๆระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

July 2018

กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Regular รุ่นที่ 37

By | July 19th, 2018|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA ภาคปกติ Regular # 37 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1

By | July 19th, 2018|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1 เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Orientation MBA English # 13

By | July 19th, 2018|

หลักสูตร MBA จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นิสิตใหม่ หลักสูตร MBA English #13 ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์พร้อมกับร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการทำกิจกรรม ในระหว่างวันที่  9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรพาคณะนิสิตไปดูงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

By | July 19th, 2018|

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ได้พานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young-Executive 24/1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พร้อมร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษและเยี่ยมชมกิจการเพื่อศึกษาการทำธุรกิจจริง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

December 2017

ศึกษาดูงานที่ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 23/1 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร จ. สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านธุรกิจให้แก่นิสิต

ปฐมนิเทศ Young Executive รุ่นที่ 24/1

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิต ในปีการศึกษา 2560 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ปฐมนิเทศให้กับนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น (หลักสูตร Young Executive) รุ่นที่ 24/1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 ณ. โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นำโดย รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ พานิสิตสูตร Regular ที่ศึกษาในวิชา การตั้งราคาเพื่อความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด (PRICING FOR MARKETING PROFITABLITY) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน เพื่อศึกษากิจกรรมต่างๆ นำมาวิเคราะห์ และจัดการปัญหาเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และการทำกำไร ให้กับผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์การเรียนรู้ และนำไปต่อยอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรัฐไต้หวัน

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้นำนิสิตนักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22/2 ศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจกับมหาวิทยาลัย NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดการ ธุรกิจจากบริษัทชั้นแนวหน้าของสาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ Young-Executive รุ่นที่ 24/2

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ Young-Executive รุ่นที่ 24/2 เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นิสิต ในวันที่ 30 ต.ค. - 1 ก.ย. 2560 ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จ. นครปฐม

ศึกษาดูงานที่ โรงงานถิรไทย จำกัด (มหาชน)

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม ผศ.ดร. ถิระ ฉวรรณกุล ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจหมาบัณฑิต Executive รุ่นที่ 32 เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมดูงาน โรงงานถิรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายแรกของคนไทย ณ นิคม อุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านธุรกิจให้แก่ นิสิต พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นความรู้ให้กับ นิสิตเมื่วันศุกรที่ 3 พฤศจิการยน 2560 ที่ผ่านมา

การศึกษาดูงานบริษัท บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

By | December 19th, 2017|

ข่าวกิจกรรม ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ได้นำนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ Young-Executive รุ่นที่ 23/2 ศึกษาดูงานบริษัท บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา การจัดการด้านการดำเนินงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงให้แก่นิสิตในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา