ประกาศเกี่ยวกับการสอบ CUBEST ครั้งที่ 2/64 และ 3/64

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)  ทางศูนย์ทดสอบ CU-BEST จึงขอยกเลิกการจัดสอบ
CU-BEST ครั้งที่ 2/64 ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
สำหรับการรับสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/64 ซึ่งมีกำหนดรับสมัคร
ในวันที่ 15 พฤษภาคมนั้น จะเปลี่ยนกำหนดการใหม่เป็นรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แทนโดยวันสอบยังคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564