Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2


ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร)[ CLICK ]

ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์[ CLICK ]

– ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717

สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ :
– ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว)
เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป)
[ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

– การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา
จะข้ามไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่

2019-08-27T02:56:42+00:00 By |