ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA ภาคปกติประจำปี 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ MBA Regular รุ่นที่ 40
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ (แผน ก) และ (แผน ข) ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัว ]

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบช าระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม : เลข3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

 

ปฐมนิเทศ – วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 – 16.30 น.
[ คู่มือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ]
(จะประกาศรายละเอียดเร็วๆนี้โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ที่ใช้สัมภาษณ์)