ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด !

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่

ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

                    ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

                   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)  
– เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00  น.
 (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)  

[ รายละเอียดกำหนดการและการรายงานตัว ]

2019-05-10T12:51:56+00:00 By |