ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด !

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่

ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

                    ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

                   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   – วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)  
– เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00- 15.00  น.
 (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)  

[ รายละเอียดกำหนดการและการรายงานตัว ] * เว็บไซด์ระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานจะใช้ได้หลังเวลา 14.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

[ คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ในเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย ]

2019-05-10T09:45:01+00:00 By |