Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Regular # 38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA ภาคปกติรุ่นที่ 38

ดูรายชื่อและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  [ CLICK ]

– ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717

สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ :
– ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว)
เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป)
[ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

– การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาไม่ทันเวลา
จะข้ามไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วจึงวนรอบกลับมาใหม่

2019-04-22T03:16:42+00:00 By |