ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร Program MBA Young Executive 26/2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น 26/2
(Program MBA Young Executive 26/2)

ดูรายชื่อ


เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร :

 1. รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 102 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนน CU-TEP หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และไม่เกินรอบที่กำหนด เป็นต้น
  หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ[สามารถสั่งพิมพ์ใบชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 13.oo น.] จากนั้นให้ทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตาม ที่อยู่หลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์  ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2562
  (ระบุประทับตราไปรษณีย์ได้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 )
  รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ เท่านั้น งดรับเอกสารที่ส่งถึงออฟฟิศของหลักสูตรฯโดยตรง
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  ทางเว็ปไซต์ mba.cbs.chula.ac.th

รายละเอียดของเอกสารที่จะต้องส่งมายังหลักสูตรฯ รวมถึงใบปะหน้าเอกสาร ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions/

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หลักสูตร

2019-08-01T01:35:19+00:00 By |