Author: Admin

CU BEST ครั้งที่ 1/2564 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 1/2564

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

*ผลสอบสามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 ได้*

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 16 พฤศจิกายน 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
(ไม่มีการจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.(ตามประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) *

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)
( หลังจากที่สอบแล้ว คะแนนจะออกหลังจากสอบประมาณ 1-2วัน )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

CUBEST(English) 2/2020 – Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2021
—————————————
Application Period : October1 – December1,2020
Check Test ID (on website) : December 8, 2020
Exam Date : Sunday, December 13, 2020 ( 8 – 12 o’clock)

more detail : Menu CUBEST(English) on website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

MBA PROGRAM Academic Year 2021, Open for Application

MBA Program ,
Chulalongkorn Business School
Open Application for academic year 2021

——————————————————————————————–
MBA Regular Program # 40
Application Period : Febuary 1 – March 31 , 2021 (apply through Chulalongkorn Graduate School)
info
MBA Young Executive Program # 28/1
Application Period : November 11,2020 – March 7,2021
info
MBA English Program # 16
Application Period : November 11,2020 – March 7,2021
info
MBA Young Executive Program # 28/2
Application Period : April 1 – July 26, 2021
info
MBA Executive Program # 37
Application Period : December1,2020 – July18, 2021
info

ผู้สมัครควรมีผลคะแนนสอบ เช่น CU-BEST และ CU-TEP ก่อน
แล้วจึงค่อยสมัครในระบบ
 

Compare All 4 Program
More detail in website
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการจุฬาฯ(CUTEP)

CU BEST ครั้งที่ 4/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CU BEST ครั้งที่ 4/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 4/2563

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 พฤศจิกายน 2563
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

ได้ที่เมนู CUBEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 36

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารรุ่นที่ 36

[ ดูรายชื่อ ]


โจทย์การสัมภาษณ์รอบ 2
หลักสูตรฯจะส่งโจทย์คำถามสำหรับสอบสัมภาษณ์รอบที่สองไปทางอีเมล์ของผู้สมัคร
(ตามที่ระบุไว้ในระบบรับสมัคร) ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าไปตรวจสอบอีเมล์
หากได้รับเมล์แล้วกรุณาตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับทราบโจทย์คำถามเรียบร้อยแล้ว
(หากไม่พบอีเมล์ที่ส่งไป ให้ตรวจสอบที่ช่อง Spam Mail หรือ Junk Mail ก่อน)
สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ 02-2185717-8 (ในเวลาทำการ) หรือ mba@cbs.chula.ac.th

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

นิสิตหลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 24/1 และ English Program รุ่นที่ 12 ได้เดินทางไปศึกษา ในโปรแกรม Study Trip ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่

– มหาวิทยาลัย University of Hiroshima, Japan ระหว่าง วันที่ 24-29 มีนาคม 2562

– Globis University, Tokyo ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

– Ritsumeikan Asia Pacific University (APU),Oita,Japan ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562

-มหาวิทยาลัยHong Kong Polytechnic University,เขตปกครองพิเศษHongKongระหว่างวันที่28-31มีนาคม 2562

 

template

Head Title

Content and Details

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก โปรแกรม MBA นักบริหารรุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก
หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 36
เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ [ คลิกที่นี่ ]

ตารางสอบสัมภาษณ์ [ คลิกที่นี่ ]

สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2563
(ดูลำดับรายชื่อในตารางสอบสัมภาษณ์ด้านบน)
ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 6
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
1) ในวันที่สัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
2) ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครเช่น Transcript , หนังสือรับรองที่ทำงานในรูปแบบสำเนา
    ขอให้นำตัวจริงมาแสดงด้วย
3) การสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ตามลำดับที่ประกาศ
4) กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่เข้ามายังบริเวณคณะฯและระหว่างที่นั่งรอสัมภาษณ์
5) หากมีข้อสอบถาม ติดต่อหลักสูตรที่ 02-2185717-9 (ในเวลาทำการ) หรือทางอีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น 27/2 (Program MBA Young Executive 27/2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น 27/2
(Program MBA Young Executive 27/2)

ดูรายชื่อ


เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร :

 1. รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 95 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนน CU-TEP หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) , สำเนาผลคะแนนสอบ CU-TEP (ุถ้ามีแล้ว) ตามเกณท์ขั้นต่ำ ยังไม่หมดอายุ และไม่เกินรอบที่กำหนด เป็นต้น
  หากมีเอกสารใดๆที่ไม่ตรงคุณสมบัติตามที่ระบุ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที  แม้ว่าผู้สมัครจะได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หลักสูตรฯจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(สำหรับผู้ที่ใช้ผลสอบ CUBEST รอบวันที่ 2 สิงหาคม ให้ส่งผลคะแนนโดยสั่งพิมพ์จากเมล์ที่ส่งไป)
ประกาศเกี่ยวกับการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครหลักสูตร MBA Young Executive 27/2 )

3. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินจากเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ
จากนั้นให้ทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาตาม ที่อยู่หลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์  ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2563
(ระบุประทับตราไปรษณีย์ได้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 )
รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ เท่านั้น งดรับเอกสารที่ส่งถึงออฟฟิศของหลักสูตรฯโดยตรง

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.
  ทางเว็ปไซต์ mba.cbs.chula.ac.th

รายละเอียดของเอกสารที่จะต้องส่งมายังหลักสูตรฯ รวมถึงใบปะหน้าเอกสาร ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions/

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หลักสูตร

ประกาศเกี่ยวกับการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครหลักสูตร MBA Young Executive 27/2 และ MBA Executive 36

ประกาศเกี่ยวกับการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครหลักสูตร MBA Young Executive 27/2 และ MBA Executive 36

ประกาศการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครหลักสูตร MBA Young Executive 27/2

 1. ขยายเวลาการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข และ ไม่มีเงื่อนไข ต้องรายงานตัวและชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานตามกำหนด
 3. หากเลยระยะเวลาวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข ยังไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตร จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร (เว้นแต่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร)

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร –  จากเดิม 31 กรกฏาคม 2563                          เปลี่ยนเป็น 5 สิงหาคม 2563
กำหนดการการชำระเงินและส่งเอกสารมายังหลักสูตร  –   จากเดิม 31 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 63       เปลี่ยนเป็น 5 – 12 สิงหาคม 2563
สำหรับกำหนดการรับสมัครยังเหมือนเดิม คือ รับสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2563


ประกาศการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครหลักสูตร MBA Executive 36

 1. ขยายเวลาการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข และ ไม่มีเงื่อนไข ต้องรายงานตัวและชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานตามกำหนด
 3. หากเลยระยะเวลาวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแบบมีเงื่อนไข ยังไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตร จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร (เว้นแต่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

 • 1
 • 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save