Activities

คณะนิสิตศึกษาดูงานโครงการ “Sampran Model”

2019-07-02T05:21:18+00:00 By |

คณะนิสิต MBA กลุ่ม Young Execuitve 25/1 , MBA English Program รุ่นที่ 13 และนิสิตในโครงการ Global Business Track (GBT) เดินทางไปศึกษาดูงาน   "Sampran Model " เพื่อเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยศึกษาจากพื้นที่จริง ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมธุรกิจและการสร้างคุณค่าร่วม (Business Ethics and Creating Shared Values) เมื่อวันที่ 8 และ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

นิสิตหลักสูตรMBA เข้ารับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมWorkshop ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

2019-07-02T04:28:14+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 24/1 และ English Program รุ่นที่ 12 ได้เดินทางไปศึกษา ในโปรแกรม Study Trip ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ - มหาวิทยาลัย University of Hiroshima, Japan ระหว่าง วันที่ 24-29 มีนาคม 2562 - Globis University, Tokyo ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 - Ritsumeikan Asia Pacific University (APU),Oita,Japan ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2562 -มหาวิทยาลัยHong Kong Polytechnic University,เขตปกครองพิเศษHongKongระหว่างวันที่28-31มีนาคม 2562

MBA เพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาชีวิตชุมชน

2019-04-09T04:10:52+00:00 By |

นิสิตหลักสูตร MBA ภาคปกติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ทางนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำเป็นบทความพิเศษลงเนื้อหาในนิตยสารประจำเดือนเมษายน 2019 ฉบับที่ 62 Issue 04 ด้านล่างนี้ ที่มาจากนิตยสาร CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 62

วิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

2018-10-11T12:32:00+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เชิญวิทยากรพิเศษ Mr.Eric Rosenkranz : Founder and chairman of e.three มาบรรยายในหัวข้อ "How to create a $7.5billion company in 2.5 years" เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมั่นคงในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

วิทยากรพิเศษ Mr.David M.R. Covey มาบรรยายให้แก่นิสิตของหลักสูตร

2018-10-11T12:23:11+00:00 By |

หลักสูตร MBA ได้เชิญวิทยากรพิเศษ "Mr.David M.R. Covey" ผู้เขียนหนังสือ "Trap Tales:Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success" ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตเกี่ยวกับวิธีการทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา 2602541 การจัดการด้านการดำเนินงานในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ห้อง 220 อาคารไชยยศสมบัติ2 ที่ผ่านมา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561

2018-09-28T03:56:55+00:00 By |

คณะนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนำโดยนิสิต MBA Executive รุ่นที่ 32 พร้อมด้วยกลุ่มนิสิตในหลักสูตรฯ (Young-Executive, English Program และ Regular) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ รำลึกถึงพระคุณต่ออาจารย์ผู้สอนและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ ห้อง 304 อาคารไชยยศสมบัติ3 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรม Study Trip : MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์

2018-09-28T03:53:40+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรม Study Trip สำหรับนิสิตหลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 32 ณ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีการฟังบรรยายหัวข้อต่างๆทางด้านธุรกิจ ณ University of Glasgow และ ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำต่างๆเช่น BAE Systems Castlight Financial , Glengoyne whisky เป็นต้น พร้อมเดินทางชมสถานที่สำคัญต่างๆระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Regular รุ่นที่ 37

2018-07-19T07:50:07+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA ภาคปกติ Regular # 37 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมปฐมนิเทศ MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1

2018-07-19T07:42:20+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 25/1 เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Orientation MBA English # 13

2018-07-19T07:38:14+00:00 By |

หลักสูตร MBA จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นิสิตใหม่ หลักสูตร MBA English #13 ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์พร้อมกับร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการทำกิจกรรม ในระหว่างวันที่  9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครปฐม