News

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/2563

2020-02-23T03:53:24+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/2563 - ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบในการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่ทำการสอบ  และใฃ้เจลล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดในระหว่างการสอบได้ - [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2020

2020-02-18T04:32:56+00:00 By |

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 1/2020 [1]- Check ID Test from CUBEST(English) application system Log in to system and check at menu ""Application"------>"Print Test Place" or Check at below link [ CLICK HERE ] Exam Room and place : [ CLICK HERE ] ------------------------------------------------------------- MAP of Faculty : [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] [ MAP

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2019

2019-12-08T04:40:34+00:00 By |

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2019 [1]- Check ID Test from CUBEST(English) application system Log in to system and check at menu ""Application"------>"Print Test Place" or Check at below link [ CLICK HERE ] Exam Room and place : [ CLICK HERE ] ------------------------------------------------------------- MAP of Faculty : [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] [ MAP

CU-BEST (English) 1/2020 – Open for Applications | เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST(English) 1/2020

2019-12-02T07:31:05+00:00 By |

CUBEST(English)  1/2020 Open for Applications ! ————————————————————————— CUBEST(English) for apply to MBA English Program Application Period :  December 6, 2019 - Febuary 16, 2020. Announce ID-TEST AND Place : Febuary 18, 2020. Examination Date : Sunday, Febuary 23, 2020. (9am-12pm) more information at : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english Go to Application Website

CU BEST ครั้งที่ 1/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

2019-11-15T08:44:57+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 1/2563 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 15 พฤศจิกายน 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบ                                 

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62

2019-11-15T08:38:07+00:00 By |

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] หมายเหตุ : เฉพาะการสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/62 ผลคะแนนจะประกาศในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ทางระบบรับสมัครสอบ ส่วนผลคะแนนจะส่งตามที่อยู่ผู้สมัคร ในต้นเดือนธันวาคมนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้ [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร – ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | Open for Applications 2020

2020-01-20T03:37:47+00:00 By |

หลักสูตร MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ------------------------------------------------------------------------------- ได้แก่ โปรแกรม MBA ภาคปกติ รุ่น 39  - รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 MBA Young Exective รุ่น 27/1 และ 27/2 - รุ่น 27/1 เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 - รุ่น 27/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 26 กรกฏาคม 2563 MBA Executive รุ่น 36 - เปิดรับสมัครแล้ว! จนถึงวันที่ 20

CU-BEST (English) 2/2019 – Open for Applications | เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST(English) 2/2019

2019-10-17T03:36:28+00:00 By |

CUBEST(English) 2/2019 Open for Applications ! ————————————————————————— CUBEST(English) for apply to MBA English Program Application Period :  October 1 - December 1, 2019 Announce ID-TEST AND Place : December 9, 2019 Examination Date : Sunday, December15, 2019. (9am-12pm) more information at : https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best-english Go to Application Website

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 | Announcement of the Successful applicants admitted to the Program MBA Executive 35

2019-09-26T10:06:21+00:00 By |

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ] [ กำหนดการกิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศและรายละเอียดการรายงานตัว ] คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐานของคณะฯ [ คลิกที่นี่ ] [ คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ในเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย ] ขั้นตอนการรายงานตัว : กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวนิสิตใหม่ให้เรียบร้อย(อยู่ในดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านบน) ยื่นเอกสารทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่(ใบรายงานตัว,ใบเสร็จที่โอนค่าเรียนปรับพื้นฐานทางธนาคาร) เซ็นชื่อในเอกสารที่จนท.เตรียมไว้ให้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลเข้าร่วมการสัมมนา, ไซส์เสื้อ และตรวจสอบข้อมูลนิสิตเพื่อจัดทำหนังสือ Directory นิสิตใหม่ ทำการแก้ไข และเซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย คืนเอกสารทั้งหมดและเสื้อตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ รายงานตัวได้ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ที่ ห้องสำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ห้อง 506ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  –

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2

2019-09-20T02:47:56+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี                    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    - วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.)   - เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-