ประกาศเกี่ยวกับการจัดสอบ CUBEST รอบพิเศษ ทดแทนการสอบ CUBEST ครั้งที่3/63

ประกาศเกี่ยวกับการจัดสอบ CUBEST รอบพิเศษ ทดแทนการสอบ CUBEST ครั้งที่3/63

ยกเลิกการสอบ CU BEST ครั้งที่ 3/63 สำหรับบุคคลทั่วไป ในรอบการสอบวันที่ 19   กรกฎาคม 2563

หากแต่เพื่อรองรับผู้สมัครของหลักสูตรปริญญาโทของคณะที่จะรับสมัครเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2563 ทางศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/2563
แบบออนไลน์*

ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่จะยื่นคะแนนเพื่อสมัครสอบเข้าหลักสูตร ดังต่อไปนี้

– MBA Young Exec รุ่น 27/2
– MS in IT Exec รุ่น 29
– บัญชีมหาบัณฑิต Exec รุ่น 28

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563 ในขณะนี้ เท่านั้น

*ผลคะแนนไม่สามารถใช้ยื่นสมัครในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจากการสอบออนไลน์มาเป็นการสอบที่คณะฯ จะประกาศรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ผ่านทาง Email ของผู้สมัคร


กำหนดการรับสมัคร

8 มิ.ย. – 20 ก.ค. 63     รับสมัครทาง online   ขณะนี้ปิดรับสมัครและปิดรับการชำระเงินแล้ว

25 ก.ค. 63                     รับรหัสการเข้าสอบและวิธีการเข้าสอบแบบออนไลน์ ผ่านทาง Email ของผู้สมัคร
(หรือแจ้งเลขที่สอบและห้องสอบไปยังผู้สมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการมาสอบที่คณะฯแทน)

วันสอบ :
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ค่าสมัครสอบ :
จำนวน  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

  • 1
  • 2