ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตร MBA ภาคปกติประจำปี 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ MBA Regular รุ่นที่ 40
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
———————————————————————
[ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ (แผน ก) และ (แผน ข) ]

ผลการประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด !


ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน รายงานตัว โดยศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
[ ขั้นตอนการรายงานตัว ]

คู่มือการใช้งานระบบสั่งพิมพ์ใบช าระเงิน [ Click Here ]
*หมายเหตุเพิ่มเติม : เลข3ตัวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขรหัสอ้างอิงไม่มีผลต่อการนำไปชำระเงิน

 

ปฐมนิเทศ – วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 – 16.30 น.
[ คู่มือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ]
(จะประกาศรายละเอียดเร็วๆนี้โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ที่ใช้สัมภาษณ์)

 

ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้สมัครในโปรแกรม MBA นักบริหาร ( MBA Executive)

—————————————————————————————————————-

 1. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ในระบบรับสมัคร ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 2. เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงินจากระบบ

 3. นำใบชำระเงินไปชำระค่าสมัครสอบ

 4. ส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครทั้งหมดมายังหลักสูตรภายในกำหนดรับสมัคร

ดูรายละเอียดกำหนดการการสมัครทั้งหมดได้ที่หน้ารายละเอียดโปรแกรม MBA Executive ในเมนู “Schedule”


ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้สมัครในโปรแกรม นักบริหารระดับต้น (Young Executive)

—————————————————————————————————————-

 1. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ในระบบรับสมัคร ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 2. เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
  ให้รอหลักสูตรฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารก่อน

 3. เมื่อหลักสูตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร (ตามกำหนดการ)
  ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศฯ ให้เข้าระบบเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน

 4. ผู้สมัครนำใบแจ้งไปชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบ

 5. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมายังหลักสูตร ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ
  (ดูที่อยู่หลักสูตรในหน้า Contact Us)

ดูรายละเอียดกำหนดการการสมัครทั้งหมดได้ที่หน้ารายละเอียดโปรแกรม MBA Young Executive ในเมนู “Schedule”


ประกาศผลคะแนนสอบ CUBEST ครั้งที่ 1/2564

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจผลคะแนนสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/2564
ได้จากระบบรับสมัครโดยล๊อคอินเข้าระบบและเลือกที่เมนู “ประวัติการสมัคร”

——————————————————————————————
ผู้ที่ต้องการส่งผลคะแนนสอบมายังหลักสูตรที่ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม เช่นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคปกติ, นักบริหารระดับต้น /1
สามารถใช้ผลคะแนนที่สั่งพิมพ์จากในระบบ(ในรูปแบบPDF) ได้ทันที
สำหรับผลคะแนนฉบับจริง จะส่งไปยังที่อยู่ของผู้สมัครในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนนี้


“ผลคะแนนสอบถือเป็นที่สิ้นสุด”


หลักสูตรฯ ปิดที่ทำการชั่วคราว

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
https://www.chula.ac.th/news/37330/
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA CHULA) จึงไม่สามารถเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม ณ ห้องหลักสูตร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางช่องทางอื่น เช่น
Facebook: MBA CHULA
https://www.facebook.com/mbachulalongkorn/
หรือติดต่อทาง E-mail: mba@cbs.chula.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

********************************************************************

ข่าวสารล่าสุด :
CUBEST ปิดระบบรับสมัครชั่วคราว – http://mba.cbs.chula.ac.th/cubesttempclosed/
 
ดูรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร MBA
Program ต่างๆ – https://mba.cbs.chula.ac.th/programs/

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2020

Announce the list name of applicants for CU-BEST(English) 2/2020
ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ การสอบ CU-BEST(English) ครั้งที่ 2/2020

[ Listname ]
[ Exam Room ]

or Applicants can check information by log in through
CUBEST(English) Application Website


Exam Date : Sunday, December13, 2020. (9am – 12 pm)
Score Announcement : Wednesday, December16,2020. throught CUBEST(English) Application Website


MAP OF CBS

ระเบียบในการสอบ CU-BEST(English) : Test Taking Policy

1. เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
The duration of exam is between 9.00 am – 12.00 pm

2. ผู้ที่มาหลังเวลา 9.30 น. จะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ
Any Person arrive later than 9.30 am will not be allow to take exam.

3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
  เจ้าหน้าที่คุมสอบ และจะต้องแสดงหลักฐานหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล
  ระหว่างช่วงการสมัคร
Applicants must present their valid Thai national ID card/passport with their current pictures
     to participate in the room. Those who had their names or last names changed must also
     present formal evidence of the changes.  

4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท  และ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
Do not use calculator in the exam. Turn off any communication devices during exam.

5. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
Wear proper attire

6. ห้ามคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
Regardless of a means, the exam contents must not be copied, duplicated or taken out of the exam location.

7. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์ในการสอบ CU-BEST ตลอดไป
In case of cheating, the applicants will not be allowed to take the exam again.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

1.ก่อนขึ้นอาคาร จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอูณหภูมิจากเจ้าหน้าที่อาคาร
2. สแกน Application “ไทยชนะ” ณ จุดทางเข้าอาคาร
3. ระหว่างที่อยู่ภายในพื้นที่คณะฯ โดยเฉพาะในระหว่างการสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
    ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงเวลาเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยรักษาระยะห่างในการเข้าห้องสอบ และ
    ตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งให้ถูกต้องก่อนนั่งสอบ
5. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่แจกให้ผู้เข้าสอบ เมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำติดตัวกลับ ไม่วางทิ้งไว้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีผู้ติดตามมาด้วย ให้รอที่บริเวณโถงใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเท่านั้น
7. เมื่อจะออกจากอาคารคณะฯ ให้สแกน Application “ไทยชนะ” อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์
    ผู้เข้าสอบสามารถพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์ โดยสามารถวางบนโต๊ะระหว่างการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ทดสอบ ได้วางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไว้ที่หน้าห้องสอบเพื่อความสะดวก

————————————————————————————————-
 In accordance with measures and guidelines required by related authorities. All Applicants are required to wear a mask at all times when they are in the the exam room.

MBA OPEN HOUSE 2021 Channel:Watch Everywhere!

รายละเอียดของหลักสูตร MBA CHULA สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
โดยสามารถติดตามรายละเอียดจากที่ไหนและเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาร่วมงาน OPEN HOUSE ที่คณะบัญชี จุฬาฯ

MBA OPEN HOUSE : SECTION 1 “Business Trend”
เทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบัน ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ มีการนำหลักการของ CSV(Creating Shared Value) เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจด้วย เรามาดูตัวอย่างของธุรกิจต่างๆว่าเค้ามีวิธีการอย่างไร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจก่อนจะเข้าไปสู่การทำความรู้จักกับหลักสูตรฯต่อไป

MBA OPEN HOUSE : SECTION 2 “Introduction”
MBA Chula มีเรียนอะไรบ้าง?

ทำความรู้จักกับหลักสูตร MBA CHULA ให้มากขึ้น ทั้งส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เปิดสอน เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงโอกาสได้เปิดโลกกว้างกับโครงการพิเศษในต่างประเทศอย่างเช่นโปรแกรม GBT และ Exchange Program

MBA OPEN HOUSE : SECTION 3 “How to Apply”
ขั้นตอนการสมัคร

เมื่อตัดสินใจที่อยากจะมาเรียนที่ MBA CHULA ก็มาดูวิธีการกันเลยว่า กระบวนการสมัครนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง โดยก่อนอื่นเลย จะต้องตรวจสอบกำหนดการรับสมัครประจำปีการศึกษากันก่อน แต่ละโปรแกรมต้องมีผลคะแนนอะไร แล้วผลคะแนนนั้นๆมีสอบเมื่อไหร่บ้างล่ะ? นอกจากนี้ บางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการว่าในระบบรับสมัครนั้นจะมีให้กรอกอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น มาดูกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนจะเข้าไปกรอกสมัครออนไลน์ด้วยไหม?

กำหนดการรับสมัคร และการสอบ CUBEST ประจำปีการศึกษา 2564
MBA REGULAR – click
[ Detail Regular #40 ]
MBA YOUNG EXECUTIVE – click
[ Detail Young Executive 28/1 ] [ Detail Young Executive 28/1 ]
MBA EXECUTIVE – click
[ Detail Executive #37 ]
MBA ENGLISH PROGRAM – click
[ Detail English#16 ]
CUBEST – click
CUBEST(English) – click

FAQ คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบรับสมัคร
————————————————
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

หรือสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้จาก FB MBA CHULA โดยจะมีการตอบคำถามผ่านทางหน้าเพจเป็นระยะๆ

************************************************************

และพบกับงาน CBS OPEN HOUSE 2021 แนะนำหลักสูตรปริญญาโทต่างๆของคณะ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้
(ทางระบบ Online)
ติดตามรายละเอียดและข้อมูลได้จากทาง
CBS WEBSITE
CBS FACEBOOK

CU BEST ครั้งที่ 1/2564 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 1/2564

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

*ผลสอบสามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 ได้*

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 16 พฤศจิกายน 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
(ไม่มีการจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.(ตามประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) *

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)
( หลังจากที่สอบแล้ว คะแนนจะออกหลังจากสอบประมาณ 1-2วัน )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

CUBEST(English) 2/2020 – Open for Application

the score test for apply to MBA English Program for academic year 2021
—————————————
Application Period : October1 – December1,2020
Check Test ID (on website) : December 8, 2020
Exam Date : Sunday, December 13, 2020 ( 8 – 12 o’clock)

more detail : Menu CUBEST(English) on website

Apply –> CUBEST(Eng) Application Website 

 • 1
 • 2