Uncategorized

CU BEST ครั้งที่ 3/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-05-28T08:16:33+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 3/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 16 พฤษภาคม - 5 กรกฏาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 12 กรกฏาคม 2562 วันสอบ                                  : 21 กรกฏาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

2019-04-02T04:47:35+00:00 By |

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

CU BEST ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

2019-02-28T08:55:52+00:00 By |

CUBEST ครั้งที่ 2/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 21 พฤษภาคม 2562 วันสอบ                                  : 26 พฤษภาคม 2562 ( ผลสอบรอบนี้ไม่สามารถใช้เพื่อการสมัครสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม MBA ภาคปกติที่หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ หรือโปรแกรม MBA