CU BEST ครั้งที่ 4/2561 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2562

CUBEST ครั้งที่ 4/2561

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 19 พฤศจิกายน 2561
วันสอบ                                  : 25 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2018-09-06T09:32:52+00:00 By |