CU BEST ครั้งที่ 4/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 4/2563

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 พฤศจิกายน 2563
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.*

หมายเหตุ*
จัดสอบในบริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
จะมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าประกาศนี้

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST

ได้ที่เมนู CUBEST

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ [ CUBEST Application ]

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)