CU-BEST (Thai) 2020-06-07T15:01:13+00:00

CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50% และคณิตศาสตร์ จำนวน50%
การสอบ CU-BEST ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) หลังจากการสอบแล้ว คะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีเพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้ผลสอบเพื่อยื่นสมัครในครั้งถัดไปได้ (แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว)

การสมัครสอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบผ่านทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร และตรวจสอบผังที่นั่งสอบตามกำหนดเวลาที่ประกาศ

การชำระค่าสมัครสอบ : โดยนำ Pay-in ที่ได้จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา

การตรวจผลคะแนนสอบ : ผู้สอบสามารถเช็คผลคะแนนสอบได้จากทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์ ได้ในช่วงเวลา 3-5 วันหลังจากวันที่สอบ และสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนสอบจากเว็ปไซต์ได้ทันที สำหรับผลสอบในรูปแบบกระดาษแจ้งผลจะถูกส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

*สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถยื่นสมัครได้จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2563

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศข่าวที่หน้าแรก)
วันสอบ เวลา
1/2563 15 พ.ย. 62 20 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 9-12 น.
2/2563* 1 มี.ค. 63 11 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 9-12 น.
3/2563 อ่านรายละเอียดด้านล่าง 8 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 9-12 น.
4/2563 1 ก.ย. 63 15 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63 9-12 น.

ยกเลิกการรับสมัครสอบ CUBEST ครั้งที่3/2563
หลักสูตร จะเปิดจัดสอบ CUBEST รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ผลคะแนนเพื่อยื่นสมัครสอบเข้าหลักสูตร MBA Young Exec 27/2
อ่านรายละเอียด  [ ที่นี่ ]    

(ไม่มีการสมัครผ่านระบบรับสมัครสอบ CUBEST แบบออนไลน์ เหมือน CUBEST รอบปกติ )

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สามารถใช้ยื่นสมัครสอบในรอบนั้นๆได้ เช่น
วันสอบตรงกับวันที่  1 มี.ค. 63
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่  8 มี.ค. 2563 ได้

เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ CU-BEST (CLICK)

(ไม่สามารถใช้โปรแกรมฺBrowser Internet Explorer ได้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Firefox )

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าระบบ CUBEST ใหม่
(ในกรณีที่ได้ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถคืนค่า Password ได้)
คลิกที่นี่ [กรุณาอ่านรายละเอียดจากแบบฟอร์มและทำให้ครบถ้วน]