CU-BEST (Thai) 2018-11-05T08:00:43+00:00

CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50% และคณิตศาสตร์ จำนวน50%
การสอบ CU-BEST ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) หลังจากการสอบแล้ว คะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีเพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้ผลสอบเพื่อยื่นสมัครในครั้งถัดไปได้ (แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว)

การสมัครสอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบผ่านทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร และตรวจสอบผังที่นั่งสอบตามกำหนดเวลาที่ประกาศ
ค่าสมัครสอบ : 500 บาท โดยนำ Pay-in ที่ได้จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
[ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ CU-BEST ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561 จะปรับขึ้นเป็น 700 บาท ]
การตรวจผลคะแนนสอบ : ผู้สอบสามารถเช็คผลคะแนนสอบได้จากทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์ ได้ในช่วงเวลา 3-5 วันหลังจากวันที่สอบ และสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนสอบจากเว็ปไซต์ได้ทันที สำหรับผลสอบในรูปแบบกระดาษแจ้งผลจะถูกส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

*สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถยื่นสมัครได้จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2561

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศข่าวที่หน้าแรก)
วันสอบ เวลา
1/2561 1 ม.ค. 61 28 ก.พ. 61 5 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 9-12 น.
2/2561 1 มี.ค. 61 15 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 9-12 น.
3/2561 16 พ.ค. 61 30 มิ.ย. 61 9 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 9-12 น.
4/2561 1 ก.ย. 61 11 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 9-12 น.

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2562

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศข่าวที่หน้าแรก)
วันสอบ   เวลา
1/2562 1 ธ.ค. 61 8 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 9-12 น.
2/2562 1 มี.ค. 62 15 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 26 พ.ค. 62 9-12 น.
3/2562 16 พ.ค. 62 5 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 9-12 น.
4/2562 1 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 17 พ.ย. 62 9-12 น.

[ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบCU-BEST ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561 ปรับขึ้นเป็น 700 บาท ]

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สามารถใช้ยื่นสมัครสอบในรอบนั้นๆได้ เช่น วันสอบตรงกับวันที่ 12 มี.ค. 60
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2560 ได้

เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ CU-BEST (CLICK)

(ไม่สามารถใช้โปรแกรมฺBrowser Internet Explorer ได้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Firefox )

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าระบบ CUBEST ใหม่
(ในกรณีที่ได้ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถคืนค่า Password ได้)
คลิกที่นี่ [กรุณาอ่านรายละเอียดจากแบบฟอร์มและทำให้ครบถ้วน]