CU BEST ครั้งที่ 3/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

CUBEST ครั้งที่ 3/2562

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 16 พฤษภาคม – 5 กรกฏาคม 2562
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 12 กรกฏาคม 2562
วันสอบ                                  : 21 กรกฏาคม 2562

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น 26/2 และโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563 โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2019-05-28T08:16:33+00:00 By |