CU BEST ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

CUBEST ครั้งที่ 2/2562

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 21 พฤษภาคม 2562
วันสอบ                                  : 26 พฤษภาคม 2562

( ผลสอบรอบนี้ไม่สามารถใช้เพื่อการสมัครสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม MBA ภาคปกติที่หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ หรือโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น 26/1 ที่ปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคมนี้
สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่น 26/2 และโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563 )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2019-02-28T08:55:52+00:00 By |