CU BEST ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2562

CUBEST ครั้งที่ 1/2562

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 ธันวาคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันสอบ                                  : 24 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2018-12-01T04:06:26+00:00 By |