CU BEST ครั้งที่ 1/2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 1/2563

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 15 พฤศจิกายน 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันสอบ                                                      : วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2019-11-15T08:44:57+00:00 By |