CU BEST ครั้งที่ 4/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ

CUBEST ครั้งที่ 4/2562

การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่                  : 1 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ         : 11 พฤศจิกายน 2562
วันสอบ                                                      : 17 พฤศจิกายน 2562

( ผลสอบรอบนี้สามารถใช้สมัครสอบในโปรแกรมที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563  โดยผลคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST ที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

(ระบบรับสมัครจะเปิดให้ผู้สมัครกดเพื่อสมัครสอบได้ในช่วงเวลาที่ประกาศเท่านั้น)

2019-08-27T03:07:39+00:00 By |