ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/62

[ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ]


ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบตำแหน่งห้องสอบต่างๆ ได้จากแผนที่และผังตึกภายในคณะฯ ด้านล่างนี้[แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ]

*ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง
(ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ)

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST 
เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ


หมายเหตุ :

– หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan” ขอให้ดูที่หน้าแรกของเอกสาร
– ผู้สมัครที่ประสงค์จะแก้ไข ชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในประกาศ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์โดยตรงได้แล้ว หากประสงค์ขอแก้ไข ขอให้ส่ง Fax สำเนาบัตรประชาชน,ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจนและแจ้งความจำนง ขอแก้ไขและรายละเอียด มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-2553020 หรือทาง mba@cbs.chula.ac.th
– ผู้สมัครที่ไม่พบชื่อตนเองหรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในระบบ ขอให้รีบติดต่อหลักสูตรภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลและไม่มีการเพิ่มเติมชื่อหรือแก้ไขข้อมูลผู้สมัครให้ในภายหลัง (สำหรับผลสอบรอบนี้)ระเบียบในการสอบ
 CU-BEST

1.เวลาเริ่มสอบ 9.00 น. – 12.00 น.
2. ผู้ที่มาหลังจาก 9.30 น.จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบจะต้องนำ
บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
เพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่ได้นำมาจะ
ไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

4. 
ในการสอบ ทางศูนย์จัดได้เตรียมเครื่องเขียนสำหรับ
      การสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบแล้ว 
5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกประเภท และปิดเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิด
6. ต้องแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ
7. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆเข้าไปยังโต๊ะที่นั่งสอบและ
ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดของข้อสอบออกจาก
ห้องสอบ “เด็ดขาด”
8. หากทุจริตในการสอบ จะโดนตัดสิทธิ์  ในการสอบ
CU-BEST ตลอดไป

2020-02-29T08:24:55+00:00 By |