FAQ

FAQ 2019-11-04T09:25:49+00:00

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯและระบบรับสมัคร

 หลักสูตร MBA แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร

ตอบ : หลักสูตร MBA สอนเรื่องธุรกิจครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน marketing, finance, management ต่างจากหลักสูตรอื่นที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะด้าน อาทิ หลักสูตร MBM เน้นสอนเรื่อง marketing หลักสูตร MM เน้นสอนเรื่อง international business หลักสูตร MSF เน้นสอนเรื่อง Finance เป็นต้น

หลักสูตรมีสาขาวิชาย่อยๆ ให้เลือก และเลือกเมเจอร์ได้หรือไม่?

ตอบ : การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่คณะฯ จะไม่มีสาขาย่อย (major) ให้เลือก นิสิตต้องเรียนวิชาบังคับใน Function ของการบริหารธุรกิจทั้งหมด (การบัญชี การจัดการ สถิติ การเงิน และ การตลาด) ทั้งนี้ในวิชาเลือกนิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เน้นทางด้านการจัดการ หรือ การตลาด หรือ การเงิน หรือ นิสิตจะเลือกรายวิชาเลือกที่ผสมกันในทุกด้านก็ได้  นิสิตที่เรียนจบแล้วจะได้วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)

เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิปริญญาอย่างไร?

ตอบ : วุฒิการศึกษาของทุกๆ โปรแกรมในหลักสูตรฯ จะระบุเป็น “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  “Master of Business Administration”  สาขาวิชา “บริหารธุรกิจ” “Business Administration”

หากสอบติดเข้ามาแล้วสามารถเปลี่ยนไปเรียนเป็นโปรแกรมอื่นๆ เช่นสอบติด MBA Regular แล้วเปลี่ยนไปเป็น MBA Young Executive ได้หรือไม่ ?

ตอบ : เมื่อได้รับการคัดเลือกและเข้าเรียนแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างเรียนได้ หากต้องการจะต้องทำการสมัครใหม่และเริ่มต้นกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด

สนใจเรียนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์, การเงิน, IT หรือการตลาด
ตอบ : กรุณาติดต่อสอบถามแต่ละหลักสูตรโดยตรง สามารถดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่คณะฯเปิดได้ที่ http://www.cbs.chula.ac.th/

ต้องการดูหลักสูตรปริญญาโท หรือเอกในสาขาวิชาอื่นๆหรือคณะอื่นๆของจุฬาฯ
ตอบ : สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

จำนวนการรับสมัคร

จำนวนการรับสมัครนิสิตของโปรแกรมต่างๆ

ตอบ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions/

หากมีผู้สมัครผ่านเกณฑ์เกินจำนวนที่กำหนดไว้ จะคัดเลือกอย่างไร

ตอบ : การกำหนดจำนวนที่คาดว่าจะรับ เป็นการประมาณการ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะกรรมการจะพิจารณาจากทุกองค์ประกอบของผู้สมัคร ซึ่งอาจได้จำนวนที่น้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนที่คาดว่าจะรับ

สามารถสมัครหลายโปรแกรมพร้อมกันได้หรือไม่

ตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครหลายโปรแกรมพร้อมกันได้ แต่จะยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนได้เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น

 How many applicants will be qualified for interview session for both English and young executive?

Answer: It depends. We are not able to specify the number of applicants who will be qualified for interview session of any programs each year.

Work Experience

หากทำงานมาแล้วหลายๆที่ สามารถรวมประสบการณ์ทำงานเพื่อสมัครได้หรือไม่?

ตอบ : ผู้สมัครสามารถนับรวมประสบการณ์ทำงานจากที่ทำงานหลายๆที่มารวมกันได้ แต่จะไม่นับประสบการณ์ทำงานหรือการฝึกงานที่เกิดขึ้นก่อนจบการศึกษา (เริ่มนับหลังจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในTranscript)

จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการทำงานครบทั้งหมดที่กรอกในระบบไหม หากมีประสบการณ์เกินที่โปรแกรม require จะสามารถส่งเอกสารเท่าที่โปรแกรม require ไว้ได้หรือไม่

ตอบ : สามารถส่งหนังสือรับรองการทำงานเท่าที่โปรแกรมกำหนดได้ ไม่จำเป็นต้องส่งทั้งหมด

เคยฝึกงานสมัยที่เรียนปริญญาตรี นำมารวมเป็นประสบการณ์ทำงานได้หรือไม่?

ตอบ : ผู้สมัครในโปรแกรม Regular, Young Executive, English ไม่สามารถนับรวมการฝึกงานในระหว่างเรียนปริญญาตรีเพื่อรวมในประสบการณ์ทำงานได้

ทำงานที่บ้าน หรือทำธุรกิจส่วนตัว สามารถนับเป็นประสบการณ์ทำงานได้ไหม?

ตอบ : สามารถนับรวมเป็นประสบการณ์ทำงานได้ อย่างไรก็ตามต้องมีหนังสือรับรองระบุการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือจดทะเบียนการค้า, หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ชัดเจน

ช่วยธุรกิจเล็กๆ ที่บ้าน มาประมาณ 5 ปีแล้ว ควรเรียนโปรแกรมไหนดี

ตอบ : หากมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีสามารถเลือกศึกษาต่อในโปรแกรม Regular, Young Executive, English ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร

ถ้าไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน หรือบริษัทไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้ ทำอย่างไร?

ตอบ : ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารอื่นๆ เท่าที่สามารถหาได้ เช่น สลิปเงินเดือน, หลักฐานผลงาน หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าผู้สมัครเคยทำงานจริง

Recommendation Letter

หนังสือRecommendation จะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ?

ตอบ : ผู้รับรองสามารถเขียน Recommendation เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ไม่ว่าผู้สมัครจะสมัครเรียนในโปรแกรมไหน

ผู้เขียนRecommendation ควรจะต้องเป็นหัวหน้างานสองคนใช่หรือไม่? ต้องมาจากผู้บังคับบัญชาคนละหน่วยงานเท่านั้นหรือไม่ สามารถให้คนอื่นๆเขียนได้ไหม?

ตอบ : ผู้รับรองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหัวหน้างานเสมอไป อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขณะเรียน หรือบุคคลที่ติดต่อด้วยในการทำงาน หรือผู้ที่มีคุณวุฒิที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมจะให้เป็นผู้รับรอง แต่ไม่ควรเป็นบุคคลในครอบครัว

ตำแหน่งของผู้เขียน Recommendation มีผลต่อการสมัครหรือไม่

ตอบ : คณะกรรมการอาจจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง และ อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครจากผู้รับรอง

คำถามเกี่ยวกับคะแนนการสอบ CU-BEST / Questions about CU-BEST exam

แต่ละหลักสูตรกำหนดคะแนน CU-BEST ขั้นต่ำไว้เท่าใด

ตอบ : หลักสูตรไม่ได้กำหนดคะแนน CU-BEST ขั้นต่ำ ขึ้นกับคะแนนที่ผู้สมัครยื่นมาแต่ละรอบ และนำมาจัดเรียงตามลำดับ สูง-ต่ำ และเรียกสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสม

ระบบรับสมัครสอบไม่มีช่องให้กรอกคะแนนCU-BEST ?

ตอบ : คะแนน CU-BEST ของผู้สมัคร (ที่สูงที่สุดและยังไม่หมดอายุ) จะถูกประมวลผลส่งเข้าระบบรับสมัครเองโดยอัตโนมัติ

หากมีชื่อติดอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร ซึ่งคะแนน CU-BEST สูงและอยู่ในลำดับที่คัดเลือก แต่คุณสมบัติอื่นๆ ไม่ถึงตามเกณฑ์ เช่น ประสบการณ์ทำงาน จะถือว่ามีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์หรือไม่?

ตอบ : ในกรณีนี้ ถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร และ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

How many parts does the CU-BEST exam have?

-Currently, the CU-BEST has two parts. There is a business analysis section and a math section, divided into 50 percents. The CU-BEST (Thai) full score is 500 and the CU-BEST (English) full score is 400.

Is there a limit in the number of test takers who can register for the CU-BEST exam? If the registration is full, can someone still register?

-There is no limit in the number of registrants for the CU-BEST exam. However, if the time slot is full, then more test takers will not be able to enroll.

I have registered for the CU-BEST but cannot pay on time. What can be done?

-Registrants must apply and pay within the last day of the pay period.

I already paid for the CU-BEST exam but afterwards I learn that I cannot take the exam. Can I get a refund?

-The CU-BEST test center does not have a refund policy and does not permit the changing of the CU-BEST times.

Can a calculator be used during the CU-BEST.

-A calculator cannot be used during the CU-BEST.

How long after the CU-BEST exam will the test taker get the exam results?

-The scores should be announced about 3-5 days after the exam. The test taker should also receive the results 1-2 weeks through the mail after the exam.

Will the CU-BEST exam results be sent to my home.

– 1-2 weeks after the exam, the CU-BEST results should be sent home.

คำถามเกี่ยวกับคะแนน การสอบ CU-TEP/Questions about the CU-TEP examination  

How do I find out more about CU-TEP?

-You can find out more by visiting the Chulalongkorn University Academic Testing Center

www.atc.chula.ac.th

If I have the results from the CU-BEST, do I still need to take the CU-TEP?

-Applicants need results from both CU-BEST and CU-TEP when applying. The exception is the MBA executive which requires only CU-TEP.

What type of CU-TEP should I take? I saw that there is a Speaking type too.

-It is necessary to take the standard CU-TEP. We do not take the Speaking type into consideration.

Can I use the TOEIC in lieu of the CU-TEP?

-You can only use the TOFEL and IELTS which are more comparable in lieu of the CU-TEP, not the TOEIC.

If my CU-TEP score is 1-2 points below the minimum, will this still comply?

– The applicant needs to meet the CU-TEP score minimum when applying.

 

คำถามอื่นๆ เกี่ยวกับการสมัคร

หลักสูตรมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมในการเข้าศึกษาต่อหรือไม่?

ตอบ : ตามคุณสมบัติการรับสมัครในเบื้องต้นจะไม่มีการดูเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆ ก็ตาม แต่เกรดเฉลี่ยอาจมีผลตอนสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษา

ในการสมัครสอบมีการดูเกรดเฉลี่ยตอนเรียนปริญญาตรีด้วยหรือไม่?

ตอบ : ตามคุณสมบัติการรับสมัครในเบื้องต้นจะไม่มีการดูเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆ ก็ตาม แต่เกรดเฉลี่ยอาจมีผลตอนสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษา

พอจะยกตัวอย่างคำถามที่มักใช้ในการสัมภาษณ์ได้หรือไม่

ตอบ : คณะกรรมการจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการเรียนของผู้สมัคร

เป็นคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติ จะสามารถลงทะเบียนระบบโดยใช้เลขพาสปอร์ตได้หรือไม่ ?
ตอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย ควรลงทะเบียนระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนทั้งในระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์และระบบรับสมัครสอบ CU-BEST เฉพาะการลงทะเบียนของชาวต่างชาติเท่านั้น จึงจะให้ใช้เลขที่พาสปอร์ตได้ (ที่สำคัญ การลงทะเบียนของทั้งระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์และระบบรับสมัครสอบ CU-BEST ต้องเหมือนกัน)

หลักสูตรมีการให้ทุนการศึกษาหรือไม่?

ตอบ : หลักสูตรมีการให้ทุนการศึกษาในลักษณะของนิสิตช่วยงาน (TA) และ คณะฯ มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน

การเรียนการสอน

สามารถขาดเรียนได้กี่ครั้งต่อวิชา

ตอบ : นิสิตจะขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของชั่วโมงเรียนต่อหนึ่งวิชา ปกติแล้วรายวิชาหนึ่งจะมีชั่วโมงการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ชั่วโมง เท่ากับนิสิตจะขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวิชา

หลักสูตรจัด field trip ช่วงไหนและจะกระทบต่อผู้ที่ทำงานประจำหรือไม่

ตอบ : ช่วงเวลาการจัด field trip อาจมีทั้งในวันราชการ และ วันหยุดราชการ ทั้งนี้หลักสูตรจะมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า และ มีหนังสือรับรองการจัดกิจกรรมของหลักสูตร

คำถามเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange & GBT Program)

Exchange program is for 2nd year of MBA?

Answer : Exchange program students must pass the required subjects before going aboard. Thus, going as 2nd year is the best timing.

โครงการ GBT กับ Exchange ต่างกันอย่างไร

ตอบ : สองโครงการนี้มีข้อแตกต่างกันหลายประการ หลักๆ คือระยะเวลาในการศึกษา ช่วงเวลาที่ไป จำนวนที่รับ ตัวเลือกมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย ฯลฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งสองโครงการได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/international-opp/

หากไม่ได้สมัครโครงการ GBT ตอนยื่นเอกสารครั้งแรก สามารถสมัครหลังจากเริ่มเรียนได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโครงการ GBT ได้ตั้งแต่การยื่นเอกสารการสมัครสอบ หากมีโควต้าเหลือหลักสูตรจึงจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในภายหลัง

นิสิตโปรแกรม Regular เข้าร่วมโครงการ GBT ได้ไหม

ตอบ : นิสิตโปรแกรม Regular สามารถเข้าร่วมโครงการ GBT ได้

For the GBT Program, what if I need to work on regular basis (Mon-Fri) is it possible to be attending the GBT?

Answer : If you attend the GBT program, you have to go abroad around 6 months (Jan-June). So it might be hard to work on regular basis during the period.

After become MBA students, what criteria used for selection in GBT program? If not able to entry GBT, is there an exchange program? What criteria / countries?

Answer : For the global opportunity, we provide two programs: GBT and Exchange. If it is impossible for you to entry GBT program, may the Exchange program would suit you. You can check out more information of both programs at https://mba.cbs.chula.ac.th/international-opp/

คำถามเกี่ยวกับภาคปกติ (Regular)

ต้องการเรียนหลักสูตรRegular แต่เป็นเวลาเย็นหรือเสาร์อาทิตย์มีหรือไม่?

ตอบ : โปรแกรม MBA Regular เป็นโปรแกรมเรียนภาคปกติ ซึ่งมีแต่การเรียนในเวลาราชการเท่านั้น ไม่มีการเปิดรับเพื่อเรียนนอกเวลาราชการ

หากมีประสบการณ์การทำงานเกิน 3 ปี สามารถลงเรียนโปรแกรม regular ได้หรือไม่

ตอบ : หากมีประสบการณ์ทำงานเกิน 3 ปีสามารถลงเรียนโปรแกรม regular ได้ทั้งแผน ก. และแผน ข.

คำถามเกี่ยวกับโปรแกรมนักบริหารระดับต้น (Young Executive)

หลักสูตร Young Executive Batch ที่ 1 และ 2 เปิดรับสมัครพร้อมกันหรือไม่ และต่างกันเฉพาะช่วงเวลารับสมัครใช่หรือไม่

ตอบ : หลักสูตร Young Executive แต่ละ Batch เปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน โดยทั้งสอง Batch ยังแตกต่างกันในเรื่องของเวลาเปิดเทอมและเวลาเรียน (Batch 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์, Batch 2 เรียนวันธรรมดาเย็น ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions/

ตอนนี้ทำงานประจำ มีประสบการณ์ทำงานแค่ 2 ปี สามารถเรียนโปรแกรม Young Executive ได้หรือไม่ หรือมีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง

ตอบ : ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครเรียนโปรแกรม Young Executive ได้ แนะนำให้ผู้สมัครหาประสบการณ์ทำงานเพิ่มอีกหนึ่งปีแล้วจึงค่อยมาสมัคร

After 1st semester started, can we switch class period between batches of Young Executives program?

Answer : No, you cannot. If you would like to change the batch, you have to run the whole process again to apply.

คำถามเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาอังกฤษ/Questions about the MBA English Program

หลักสูตร MBA English Program มีภาควันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่?

ตอบ : ปัจจุบัน MBA English Program เปิดสอนเฉพาะภาคเวลาเย็นเท่านั้น

 

ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) สามารถใช้คะแนน CU-BEST ภาษาไทยได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ คะแนนสอบ CU-BEST ภาษาไทย ใช้สำหรับการสมัครสอบในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น

How competitive is the English program?

Answer : Normally, there are about 100 candidates per year.

Is MBA English Program feasible for a computer science graduate with barely any business background?

Answer : Bachelor’s degree from any field is welcomed by any programs of MBA.

Does the MBA English program have classes during the weekend?

Answer : The MBA English program currently has only courses during the evening.

Does the MBA programs have program minors to choose from?

Answer : The MBA program does not have minors and graduates will be conferred a MBA.

When applying to the MBA program is my average GPA score on the bachelor’s degree considered?

Answer : The MBA program does not consider your average GPA score from the bachelor’s degree regardless of your field of study.

For work experience, if I have worked at different places can I add up my work experience from the different places to count towards the minimum work experience?

Answer : Yes, you can add up your work experience from many places to count towards the work experience requirement. However, the work experience has to be after the degree completion date on your transcript.

I was trained while I studied for my bachelor’s degree, can I use this to count toward the work experience requirement?

Answer : You can’t.

If the applicant works from home or as a sole proprietor can this be used as work experience?

Answer : Yes, this can be used. The applicant should have supporting documents (e.g. commercial registration papers). This would increase favorability from the committee.

What if the applicant does not have a document certifying work from the employer or the employer does not write such a document?

Answer : The applicant can use documents equivalent to this such as pay stubs, work result, or other documents which show this work.

What if the applicant’s CU-BEST and CU-TEP scores are high, will this have an effect on the applicant’s success?

Answer : If there are many applicants, then the committee will see this as favorable.

If the applicant would like to apply to the MBA (English) can the CU-BEST (Thai) be used?

Answer : The CU-BEST (Thai) can only be used for the MBA (Thai) program.

What if I took the CU-BEST many times what score would be used?

Answer : The highest CU-BEST score will be taken into consideration.

When I graduate from the program what will my degree certificate say?

Answer : The degree will say MBA without stating minors.

What language should the letters of recommendations be written in, Thai or English?

Answer : The letter of recommendations can be written in Thai or English language for any of the programs.

คำถามเกี่ยวกับโปรแกรมนักบริหาร (Executive)

ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมนักบริหาร (Executive) ต้องมีผลคะแนนสอบ CU-BESTหรือไม่?

ตอบ : การสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมนักบริหาร ไม่ต้องยื่นผลสอบ CU-BEST แต่ต้องยื่นผลสอบ CU-TEP หรือผลสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าเท่านั้น

 

ในการสมัครโปรแกรมนักบริหาร (Executive) จะนับประสบการณ์เฉพาะปีที่เราเป็น Management หรือว่านับตั้งแต่เริ่มทำงาน (เช่น วิศวกร 4 ปี ผู้จัดการ 4 ปี รวม 8 ปี)

ตอบ : ทุกโปรแกรมจะนับประสบการณ์การทำงานที่ผู้สมัครเคยทำไว้ทั้งหมดรวมกัน

Besides standard criteria and working experiences, what are the criteria to select executive program student? As it depends a lot on the interview, what is expected?

Answer : The committee will consider from anything such as the qualifications, work experiences, study goals, visions, attitude, contribution in classroom.

*

Do you have questions about the MBA programs and how to apply?

Q. I would like to take the MBA Regular program but would like to take classes only in the evenings or weekend, is this possible?

A. The MBA Regular program is held during regular public office hours so classes are not held after hours.

Q. Does the MBA English program have classes during the weekend?

A. The MBA English program currently has only courses during the evening.

Q. Does the MBA programs have program minors to choose from?

A. The MBA program does not have minors and graduates will be conferred a MBA.

Q. When applying to the MBA program is my average GPA score on the bachelor’s degree considered?

A. The MBA program does not consider your average GPA score from the bachelor’s degree regardless of your field of study.

Q. For work experience, if I have worked at different places can I add up my work experience from the different places to count towards the minimum work experience?

A. Yes, you can add up your work experience from many places to count towards the work experience requirement. However, the work experience has to be after the degree completion date on your transcript.

Q. I was trained while I studied for my bachelor’s degree, can I use this to count toward the work experience requirement?

A. You can’t. However, if you are applying to the MBA executive program then you can.

Q. If the applicant works from home or as a sole proprietor can this be used as work experience?

A. Yes, this can be used. The applicant should have supporting documents (e.g. commercial registration papers). This would increase favorability from the committee.

Q. What if the applicant does not have a document certifying work from the employer or the employer does not write such a document?

A. The applicant can use documents equivalent to this such as pay stubs, work result, or other documents which show this work.

Q. What if the applicant’s CU-BEST and CU-TEP scores are high, will this have an effect on the applicant’s success?

A. If there are many applicants, then the committee will see this as favorable.

Q. If I am applying to the MBA executive program, is the CU-BEST necessary?

A. The MBA executive does not require the CU-BEST. The CU-TEP or a substitution is required.

Q. If the applicant would like to apply to the MBA (English) can the CU-BEST (Thai) be used?

A. The CU-BEST (Thai) can only be used for the MBA (Thai) program.

Q. What if I took the CU-BEST many times what score would be used?

A. The highest CU-BEST score will be taken into consideration.

Q. Is there a scholarship that the MBA program gives?

A. The MBA program provides tuition assistance to teaching assistants (TA) from the MBA (Thai) program.

Q. When I graduate from the program what will my degree certificate say?

A. The degree will say MBA without stating minors.

Q. Once the applicant has been accepted can he change to a different program? For example, an applicant who has been accepted to the MBA (Regular) would like to switch to the MBA Young Executive.

A. Once the applicant has been accepted, he can’t change programs. If the applicant would like to change he would have to apply all over again and start the applicant process again.

Q. What language should the letters of recommendations be written in, Thai or English?

A. The letter of recommendations can be written in Thai or English language for any of the programs.

Q. If the applicant is Thai can he register in the system with the passport number?

A. The applicant should use the national ID card number for the interview system and the CU-BEST system. It is advised that foreign applicants use their passport numbers. The interview system and the CU-BEST system should match.

Questions about the CU-BEST exam

Q. How many parts does the CU-BEST exam have?

A. Currently, the CU-BEST has two parts. There is a business analysis section and a math section, divided into 50 percents. The CU-BEST (Thai) full score is 500 and the CU-BEST (English) full score is 400.

Q. Does the program divide the CU-BEST score into two parts for consideration?

A. The MBA program considers the CU-BEST score in whole. This is the viewpoint of the MBA program, other programs may have different criteria.

Q. What if CU-BEST and CU-TEP exams are on the same day.

A. The CU-BEST exam times are announced before the CU-TEP exam times. If there isn’t significant change, then it would be possible to do two at separate times.

Q. When are the CU-BEST examinations?

A. The CU-BEST exams occur throughout the year.

Q. I went to look at the CU-BEST registration, how come there is not an examination time for me?

A. This means that there is not an available slot. The available time slots will be available only at certain times.

Q. Is there a limit in the number of test takers who can register for the CU-BEST exam? If the registration is full, can someone still register?

A. There is no limit in the number of registrants for the CU-BEST exam. However, if the time slot is full, then more test takers will not be able to enroll.

Q. I have registered for the CU-BEST but cannot pay on time. What can be done?

A. Registrants must apply and pay within the last day of the pay period.

Q. I already paid for the CU-BEST exam but afterwards I learn that I cannot take the exam. Can I get a refund?

A. The CU-BEST test center does not have a refund policy and does not permit the changing of the CU-BEST times.

Q. Is there a dress code for people going into the exam?

A. Test takers should be politely dressed such as business casual. Test takers should not wear sandals or shoes without heels.

Q. Can a calculator be used during the CU-BEST.

A. A calculator cannot be used during the CU-BEST.

Q. During the CU-BEST exam is it necessary to keep valuables such as mobile phone outside of the examination room such as during the CU-TEP exam?

A. The center for CU-BEST does not have rules prohibiting them but they should be keep away from the body area of the test taker. Cellular phones should be turned off and kept away from the desk.

Q. How long after the CU-BEST exam will the test taker get the exam results?

A. The scores should be announced about 3-5 days after the exam. The test taker should also receive the results 1-2 weeks through the mail after the exam.

Q. Will the CU-BEST exam results be sent to my home.

A. 1-2 weeks after the exam, the CU-BEST results should be sent home.

Q. Questions about the CU-BEST exam

Q. How many parts does the CU-BEST exam have?

A. Currently, the CU-BEST has two parts. There is a business analysis section and a math section, divided into 50 percents. The CU-BEST (Thai) full score is 500 and the CU-BEST (English) full score is 400.

Q. Does the program divide the CU-BEST score into two parts for consideration?

A. The MBA program considers the CU-BEST score in whole. This is the viewpoint of the MBA program, other programs may have different criteria.

Q. What if CU-BEST and CU-TEP exams are on the same day.

A. The CU-BEST exam times are announced before the CU-TEP exam times. If there isn’t significant change, then it would be possible to do two at separate times.

Q. When are the CU-BEST examinations?

A. The CU-BEST exams occur throughout the year.

Q. I went to look at the CU-BEST registration, how come there is not an examination time for me?

A. This means that there is not an available slot. The available time slots will be available only at certain times.

Q. Is there a limit in the number of test takers who can register for the CU-BEST exam? If the registration is full, can someone still register?

A. There is no limit in the number of registrants for the CU-BEST exam. However, if the time slot is full, then more test takers will not be able to enroll.

Q. I have registered for the CU-BEST but cannot pay on time. What can be done?

A. Registrants must apply and pay within the last day of the pay period.

Q. I already paid for the CU-BEST exam but afterwards I learn that I cannot take the exam. Can I get a refund?

A. The CU-BEST test center does not have a refund policy and does not permit the changing of the CU-BEST times.

Q. Is there a dress code for people going into the exam?

A. Test takers should be politely dressed such as business casual. Test takers should not wear sandals or shoes without heels.

Q. Can a calculator be used during the CU-BEST.

A. A calculator cannot be used during the CU-BEST.

Q. During the CU-BEST exam is it necessary to keep valuables such as mobile phone outside of the examination room such as during the CU-TEP exam?

A. The center for CU-BEST does not have rules prohibiting them but they should be keep away from the body area of the test taker. Cellular phones should be turned off and kept away from the desk.

Q. How long after the CU-BEST exam will the test taker get the exam results?

A. The scores should be announced about 3-5 days after the exam. The test taker should also receive the results 1-2 weeks through the mail after the exam.

Q. Will the CU-BEST exam results be sent to my home.

A. 1-2 weeks after the exam, the CU-BEST results should be sent home.

Q. What if I lost the paper with the CU-BEST exam results?

A. We do not give you a new CU-BEST exam result paper. You are able to print it out again from the CU-BEST online system.

Questions about the CU-TEP examination

Q. How do I find out more about CU-TEP?

A. You can find out more by visiting the Chulalongkorn University Academic Testing Center

www.atc.chula.ac.th

Q. If I have the results from the CU-BEST, do I still need to take the CU-TEP?

A. Applicants need results from both CU-BEST and CU-TEP when applying. The exception is the MBA executive which requires only CU-TEP.

Q. What type of CU-TEP should I take? I saw that there is a Speaking type too.

A. It is necessary to take the standard CU-TEP. We do not take the Speaking type into consideration.

Q. Can I use the TOEIC in lieu of the CU-TEP?

A. You can only use the TOFEL and IELTS which are more comparable in lieu of the CU-TEP, not the TOEIC.

Q. If my CU-TEP score is 1-2 points below the minimum, will this still comply?

A. The applicant needs to meet the CU-TEP score minimum when applying.

Q. If the applicant graduated from overseas, can the CU-TEP be waived?

A. It is a University requirement for applicants to have the CU-TEP score.

Q. I did not register for the CU-TEP exam in time. Thus, what should I do?

A. You should register for the next CU-TEP exam and use the TOFEL and IELTS which are comparable during the application period. (Please look at the MBA program conditions.)

Q. If I cannot register for the CU-TEP within the period can the program register for me?

A. The program does not have a way to register for the CU-TEP, the applicant can use TOFEL or IELTS which are comparable. Or thus, the applicant should take the next CU-TEP. (In the event that the online registration period is not over)

Q. If I am an international student do I have to take the CU-TEP?

A. It is a University requirement to take the CU-TEP. Thus, the applicant must take the CU-TEP.