FAQ

FAQ 2018-09-06T14:31:24+00:00
*

ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และระบบรับสมัคร

ต้องการเรียนหลักสูตร Regular แต่เป็นเวลาเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ มีหรือไม่?
หลักสูตร MBA English Program มีภาควันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่?
หลักสูตรมีสาขาวิชาย่อยๆให้เลือก และเลือกเมเจอร์ได้หรือไม่?
ในการสมัครสอบมีการดูเกรดเฉลี่ยตอนเรียนปริญญาตรีด้วยหรือไม่?
หากทำงานมาแล้วหลายๆที่ สามารถรวมประสบการณ์ทำงานเพื่อสมัครได้หรือไม่?
เคยฝึกงานสมัยที่เรียนปริญญาตรี นำมารวมเป็นประสบการณ์ทำงานได้หรือไม่?
ทำงานที่บ้าน หรือทำธุรกิจส่วนตัว สามารถนับเป็นประสบการณ์ทำงานได้ไหม?
ถ้าไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน หรือบริษัทไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้ ทำอย่างไร?
คะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP ยิ่งสูง จะมีผลต่อการคัดเลือกหรือไม่?
หลักสูตรมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมในการเข้าศึกษาต่อหรือไม่?
ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมนักบริหาร(Executive) ต้องมีผลคะแนนสอบ CU-BESTหรือไม่?
ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมภาษาอังกฤษ(English Program) สามารถใช้คะแนน CU-BEST ภาษาไทยได้หรือไม่?
หากมีชื่อติดอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร ซึ่งคะแนนCU-BESTสูงตามการคัดเลือก แต่คุณสมบัติอื่นๆไม่ถึงตามเกณท์ เช่น ประสบการณ์ทำงาน จะถือว่ามีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์หรือไม่?
เมื่อประกาศรายชื่อนิสิตแล้ว แต่มีคนมารายงานตัวไม่ครบ จะมีการรับเพิ่มเป็นกลุ่มสำรองหรือไม่?
ในกรณีที่สอบ CU-BEST หลายรอบ ระบบรับสมัครสอบของหลักสูตรฯจะเลือกคะแนนอย่างไร?
หลักสูตรมีการให้ทุนการศึกษาหรือไม่?
เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิปริญญาอย่างไร?
– หากสอบติดเข้ามาแล้ว สามารถเปลี่ยนไปเรียนเป็นโปรแกรมอื่นๆ เช่น สอบติด MBA Regular แล้วเปลี่ยนไปเป็น MBA Young Executive ได้หรือไม่ ?
หนังสือ Recommendation จะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ?
ผู้เขียน Recommendation ควรจะต้องเป็นหัวหน้างานสองคนใช่หรือไม่ ? สามารถให้คนอื่นๆเขียนได้ไหม?
ระบบรับสมัครสอบไม่มีช่องให้กรอกคะแนน CU-BEST ?
เป็นคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติ จะสามารถลงทะเบียนระบบโดยใช้เลขพาสปอร์ตได้หรือไม่ ?

คำถามเกี่ยวกับคะแนน/การสอบ CU-BEST

ข้อสอบ CU-BEST มีทั้งหมดกี่ส่วน?
คะแนนที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบ มีการพิจารณาแยกตามส่วนหรือไม่?
หากวันสอบ CU-BEST ตรงกับการสอบอื่นๆเช่น CU-TEP ต้องทำอย่างไร?
การสอบ CU-BEST สอบเมื่อไหร่บ้าง?
เข้าไปสมัครสอบ CU-BEST ในระบบรับสมัคร แต่ไม่มีวันสอบให้เลือกเพราะเหตุใด?
การสอบ CU-BEST มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบหรือไม่ หากปิดรับสมัครแล้วสามารถขอสมัครเพิ่มได้ไหม?
สมัครแล้ว แต่ชำระเงินค่าสมัครสอบไม่ทันทำอย่างไร?
ชำระเงินค่าสมัครสอบไปแล้ว แต่มารู้ทีหลังว่าไม่สามารถมาสอบได้ จะขอคืนเงินได้ไหม?
การสอบ CU-BEST ต้องแต่งกายอย่างไร?
การสอบ CU-BEST ใช้เครื่องคิดเลขได้หรือไม่?
ระหว่างการสอบ ต้องเอาของมีค่าเช่นโทรศัพท์มือถือ ไว้นอกห้องสอบเหมือน CU-TEP หรือไม่?
เมื่อสอบเสร็จแล้ว จะทราบผลคะแนนภายในกี่วัน?
ผลสอบ CU-BEST จะส่งมาที่บ้านหรือไม่?
หากทำผลสอบตัวจริงหาย จะขอพิมพ์ใหม่ได้ไหม

คำถามเกี่ยวกับคะแนนCU-TEP

ติดต่อศูนย์ทดสอบ CU-TEP อย่างไร?
มีผลคะแนนสอบ CU-BEST แล้วต้องสอบ CU-TEP อีกหรือไม่?
ผลสอบ CU-TEP ที่ใช้เป็นแบบไหน เห็นว่ามีแบบ Speaking ด้วย?
สามารถใช้คะแนน TOEIC ได้หรือไม่?
หากคะแนน CU-TEP ที่สอบได้น้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำอยู่1-2คะแนน จะอนุโลมได้ไหม?
เรียนจบมาจากต่างประเทศ สามารถขอยกเว้นคะแนน CU-TEP ได้หรือไม่?
สมัครสอบ CU-TEP ไม่ทัน ทำอย่างไร?
ในกรณีที่สมัครสอบ CU-TEP ไม่ทันสามารถสมัครผ่านหลักสูตรหรือติดต่อให้หลักสูตรทำเรื่องสมัครสอบให้ได้หรือไม่?
เป็นชาวต่างชาติ ยังต้องสอบ CU-TEP อีกหรือไม่?

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรอื่นๆนอกเหนือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สนใจเรียนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์,การเงิน,IT หรือการตลาด
ต้องการดูหลักสูตรปริญญาโท หรือเอกในสาขาวิชาอื่นๆหรือคณะอื่นๆของจุฬาฯ

*******************************************************

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯและระบบรับสมัคร

– ต้องการเรียนหลักสูตร Regular แต่เป็นเวลาเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ มีหรือไม่?
ตอบ : โปรแกรม MBA Regular เป็นโปรแกรมเรียนภาคปกติ ซึ่งมีแต่การเรียนในเวลาราชการ(เวลาปกติ)เท่านั้น ไม่มีการเปิดรับเพื่อเรียนนอกเวลาทั้งสิ้น

– หลักสูตร MBA English Program มีภาควันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่?
ตอบ : ปัจจุบัน MBA English Program เปิดสอนเฉพาะภาคเวลาเย็นเท่านั้น

– หลักสูตรมีสาขาวิชาย่อยๆให้เลือก และเลือกเมเจอร์ได้หรือไม่?
ตอบ : การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ(MBA) ที่คณะฯ จะไม่มีสาขาย่อยให้เลือก นิสิตที่เรียนจบแล้วจะได้วุฒิเป็นปริญญาโทในสาขาการจัดการเท่านั้น

– ในการสมัครสอบมีการดูเกรดเฉลี่ยตอนเรียนปริญญาตรีด้วยหรือไม่?
ตอบ : ตามคุณสมบัติการรับสมัครจะไม่มีการดูเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆก็ตาม

– หากทำงานมาแล้วหลายๆที่ สามารถรวมประสบการณ์ทำงานเพื่อสมัครได้หรือไม่?
ตอบ : ผู้สมัครสามารถนับรวมประสบการณ์ทำงานจากที่ทำงานหลายๆที่มารวมกันได้ แต่จะไม่นับประสบการณ์ทำงานหรือการฝึกงานที่เกิดขึ้นก่อนจบการศึกษา(เริ่มนับหลังจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในTranscript)

– เคยฝึกงานสมัยที่เรียนปริญญาตรี นำมารวมเป็นประสบการณ์ทำงานได้หรือไม่?
ตอบ : ผู้สมัครไม่สามารถนับรวมการฝึกงานในระหว่างเรียนปริญญาตรีเพื่อรวมในประสบการณ์ทำงานได้ (ยกเว้นผู้ที่สมัครในโปรแกรม MBA Executive)

– ทำงานที่บ้าน หรือทำธุรกิจส่วนตัว สามารถนับเป็นประสบการณ์ทำงานได้ไหม?
ตอบ : สามารถนับรวมเป็นประสบการณ์ทำงานได้ อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีหนังสือรับรองระบุการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือจดทะเบียนการค้า, หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ชัดเจนซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของกรรมการมากขึ้น

– ถ้าไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน หรือบริษัทไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้ ทำอย่างไร?
ตอบ : ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารอื่นๆเท่าที่สามารถหาได้เช่น สลิปเงินเดือน, หลักฐานผลงาน หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าผู้สมัครเคยทำงานจริง

– คะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP ยิ่งสูง จะมีผลต่อการคัดเลือกหรือไม่?
ตอบ : หากมีผู้สมัครจำนวนมาก คะแนนอาจจะมีผลต่อการคัดเลือกของคณะกรรมการ

– หลักสูตรมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมในการเข้าศึกษาต่อหรือไม่?
ตอบ : หลักสูตรฯจะทำการคัดเลือกผู้สมัครโดยไม่ได้ดูผลการเรียนใดๆ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาโดยได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูง หรือได้รับเกียรตินิยม ก็จะได้รับการพิจารณาเท่าเทียมกับผู้สมัครคนอื่นๆ และไม่มีนโยบายการรับเข้าศึกษาเป็นพิเศษใดๆทั้งสิ้น

– ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมนักบริหาร(Executive) ต้องมีผลคะแนนสอบ CU-BESTหรือไม่?
ตอบ : การสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมนักบริหาร ไม่มีการพิจารณาผลสอบ CU-BEST จะดูแต่ผลสอบ CU-TEP หรือผลภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าเท่านั้น

– ต้องการสมัครสอบในโปรแกรมภาษาอังกฤษ(English Program) สามารถใช้คะแนน CU-BEST ภาษาไทยได้หรือไม่?
ตอบ : คะแนนสอบ CU-BEST ภาษาไทย ใช้สำหรับการสมัครสอบในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น

– หากมีชื่อติดอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสาร ซึ่งคะแนนCU-BESTสูงและอยู่ในลำดับที่คัดเลือก แต่คุณสมบัติอื่นๆไม่ถึงตามเกณท์ เช่น ประสบการณ์ทำงาน จะถือว่ามีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์หรือไม่?
ตอบ: ในกรณีนี้ ไม่แนะนำให้ชำระเงินและส่งเอกสารเพื่อสมัคร เพราะเมื่อหลักสูตรฯทำการตรวจสอบหลักฐานและพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ทันที

– เมื่อประกาศรายชื่อนิสิตแล้ว แต่มีคนมารายงานตัวไม่ครบ จะมีการรับเพิ่มเป็นกลุ่มสำรองหรือไม่?
ตอบ: หลักสูตรฯไม่มีการเพิ่มกลุ่มสำรอง ถึงแม้ว่าจำนวนผู้รายงานตัวจะไม่ครบก็ตาม

– ในกรณีที่สอบ CU-BEST หลายรอบ ระบบรับสมัครสอบของหลักสูตรฯจะเลือกคะแนนอย่างไร?
ตอบ: ระบบรับสมัครสอบจะใช้ผลคะแนนสอบของผู้สมัครที่สูงที่สุดและยังไม่หมดอายุ มาพิจารณา

– หลักสูตรมีการให้ทุนการศึกษาหรือไม่?
ตอบ : หลักสูตรมีการให้ทุนพิเศษในลักษณะของนิสิตช่วยงาน(TA) สำหรับนิสิตที่เรียนในภาคปกติ (Regular) เท่านั้น

– เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับวุฒิปริญญาอย่างไร?
ตอบ : วุฒิการศึกษาของทุกๆโปรแกรมในหลักสูตรฯ จะระบุเป็น “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”(บธ.ม.) โดยไม่มีการระบุสาขาย่อย

– หากสอบติดเข้ามาแล้ว สามารถเปลี่ยนไปเรียนเป็นโปรแกรมอื่นๆ เช่น สอบติด MBA Regular แล้วเปลี่ยนไปเป็น MBA Young Executive ได้หรือไม่ ?
ตอบ : เมื่อได้รับการคัดเลือกและเข้าเรียนแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างเรียนได้ หากต้องการจะต้องทำการสมัครใหม่และเริ่มต้นกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด

– หนังสือ Recommendation จะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ?
ตอบ: ผู้รับรองสามารถเขียน Recommendation เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ไม่ว่าผู้สมัครจะสมัครเรียนในโปรแกรมไหน

– ผู้เขียน Recommendation ควรจะต้องเป็นหัวหน้างานสองคนใช่หรือไม่ ? สามารถให้คนอื่นๆเขียนได้ไหม?
ตอบ : ผู้รับรองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหัวหน้างานเสมอไป อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขณะเรียน หรือบุคคลที่ติดต่อด้วยในการทำงาน หรือผู้ที่มีคุณวุฒิที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมจะให้เป็นผู้รับรอง

– ระบบรับสมัครสอบไม่มีช่องให้กรอกคะแนน CU-BEST ?
ตอบ : คะแนน CU-BEST ของผู้สมัคร(ที่สูงที่สุดและยังไม่หมดอายุ) จะถูกประมวลผลส่งเข้าระบบรับสมัครเองโดยอัตโนมัติ

– เป็นคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติ จะสามารถลงทะเบียนระบบโดยใช้เลขพาสปอร์ตได้หรือไม่ ?
ตอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย ควรลงทะเบียนระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนทั้งในระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์และระบบรับสมัครสอบ CU-BEST เฉพาะการลงทะเบียนของชาวต่างชาติเท่านั้น จึงจะให้ใช้เลขที่พาสปอร์ตได้ (ที่สำคัญ การลงทะเบียนของทั้งระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์และระบบรับสมัครสอบ CU-BEST ต้องเหมือนกัน )

คำถามเกี่ยวกับการสอบCU-BEST

– ข้อสอบ CU-BEST มีทั้งหมดกี่ส่วน?
ตอบ : ปัจจุบัน ข้อสอบCU-BEST มีอยู่2ส่วนด้วยกันคือ “วิเคราะห์ธุรกิจ” และ “คณิตศาสตร์” โดยแบ่งสัดส่วนเป็นอย่างละ 50% คะแนนเต็ม500คะแนนสำหรับ CU-BEST และ 400คะแนนสำหรับ CU-BEST(English)

– คะแนนที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบ มีการพิจารณาแยกตามส่วนหรือไม่?
ตอบ : การพิจารณาคะแนนที่ผู้สมัครยื่นเพื่อสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะใช้คะแนนรวมจากการสอบทั้งหมดไม่ได้ดูแยกตามสัดส่วน สำหรับหลักสูตรอื่นๆ กรุณาสอบถามจากแต่ละหลักสูตรฯโดยตรง

– หากวันสอบ CU-BEST ตรงกับการสอบอื่นๆเช่น CU-TEP ต้องทำอย่างไร?
ตอบ : กำหนดการสอบ CU-BEST จะมีการประกาศออกมาล่วงหน้าก่อนการประกาศตารางสอบ CU-TEP ดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ตารางสอบจะยังคงเดิมขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรอบสอบของการสอบทั้ง2ประเภท โดยการเตรียมการสอบล่วงหน้า

– การสอบ CU-BEST สอบเมื่อไหร่บ้าง?
ตอบ : การสอบ CU-BEST มีเปิดให้ผู้สมัครได้สมัครสอบตลอดทั้งปี (โดยตารางการสอบได้ที่หน้ารายละเอียด CU-BEST)

– เข้าไปสมัครสอบ CU-BEST ในระบบรับสมัคร แต่ไม่มีวันสอบให้เลือกเพราะเหตุใด?
ตอบ : หากเข้าไปในระบบรับสมัครและไม่มีรอบสอบให้เลือก แสดงว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร รอบสมัครจะเปิดให้เลือกในช่วงที่มีการเปิดรับเท่านั้น

– การสอบ CU-BEST มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบหรือไม่ หากปิดรับสมัครแล้วสามารถขอสมัครเพิ่มได้ไหม?
ตอบ : การรับสมัครสอบ CU-BEST ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัคร และจะเปิดเฉพาะในช่วงเวลา หากปิดรับสมัครแล้วจะไม่สามารถเพิ่มเติมได้

– สมัครแล้ว แต่ชำระเงินค่าสมัครสอบไม่ทันทำอย่างไร?
ตอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน(Pay-In) ไปชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

– ชำระเงินค่าสมัครสอบไปแล้ว แต่มารู้ทีหลังว่าไม่สามารถมาสอบได้ จะขอคืนเงินได้ไหม?
ตอบ : ศูนย์ทดสอบ CU-BEST ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสมัครสอบ และไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงรอบสอบได้

– การสอบ CU-BEST ต้องแต่งกายอย่างไร?
ตอบ : ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ หากสวมกางเกงยีนส์ควรเป็นแบบสุภาพ และรองเท้าควรจะเป็นแบบรัดส้น

– การสอบ CU-BEST ใช้เครื่องคิดเลขได้หรือไม่?
ตอบ : ในการสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างการสอบ

– ระหว่างการสอบ ต้องเอาของมีค่าเช่นโทรศัพท์มือถือ ไว้นอกห้องสอบเหมือน CU-TEP หรือไม่?
ตอบ : ศูนย์ทดสอบไม่ได้มีกฏระเบียบเข้มงวดห้ามเอาเข้าห้องสอบ ผู้สอบสามารถพกของส่วนตัวเข้ามาในห้องสอบได้ แต่จะต้องวางไว้ให้ห่างจากตัวผู้สอบ สำหรับโทรศัพท์มือถือขอให้ปิดเครื่องและไม่นำออกมาวางไว้บนโต๊ะสอบหรือนอกเครื่องแต่งกาย

– เมื่อสอบเสร็จแล้ว จะทราบผลคะแนนภายในกี่วัน?
ตอบ : ผลคะแนนสอบจะประกาศหลังจากที่สอบเสร็จแล้วประมาณ 3-5 วัน และผลสอบตัวจริงจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายในช่วง 1-2 สัปดาห์

– ผลสอบ CU-BEST จะส่งมาที่บ้านหรือไม่?
ตอบ: ผลสอบตัวจริงจะถูกส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้เข้าสอบภายในช่วง 1-2 สัปดาห์

– หากทำผลสอบตัวจริงหาย จะขอพิมพ์ใหม่ได้ไหม?
ตอบ : ในกรณีที่ผลสอบตัวจริงหาย จะไม่มีการออกผลสอบใหม่ให้ ผู้สมัครสามารถใช้ผลคะแนนโดยสั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ CU-BEST ได้เองทันที

คำถามเกี่ยวกับการสอบCU-TEP

– ติดต่อศูนย์ทดสอบ CU-TEP อย่างไร?
ตอบ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.atc.chula.ac.th

– มีผลคะแนนสอบ CU-BEST แล้วต้องสอบ CU-TEP อีกหรือไม่?
ตอบ : ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนทั้ง CU-BEST และ CU-TEP ในการยื่นสมัครสอบ (ยกเว้นหลักสูตรนักบริหาร Exective ใช้ CU-TEP อย่างเดียว)

– ผลสอบ CU-TEP ที่ใช้เป็นแบบไหน เห็นว่ามีแบบ Speaking ด้วย?
ตอบ : ผลสอบ CU-TEP ที่ใช้เป็นแบบธรรมดาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องสอบ Speaking ด้วย(ผู้สอบจะสอบก็ได้แต่ทางหลักสูตรฯไม่ได้พิจารณาคะแนนส่วนนี้)

– สามารถใช้คะแนน TOEIC ได้หรือไม่?
ตอบ : ผู้สมัครสามารถใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS เทียบเท่าผลสอบ CU-TEP เท่านั้น ไม่สามารถใช้คะแนน TOEIC ได้

– หากคะแนน CU-TEP ที่สอบได้น้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำอยู่1-2คะแนน จะอนุโลมได้ไหม?
ตอบ : ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามเกณท์ที่หลักสูตรกำหนด ไม่มีการอนุโลมใดๆ

– เรียนจบมาจากต่างประเทศ สามารถขอยกเว้นคะแนน CU-TEP ได้หรือไม่?
ตอบ : ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้สมัครสอบ”ทุกคน” มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัคร จึงไม่สามารถยกเว้นได้

– สมัครสอบ CU-TEP ไม่ทัน ทำอย่างไร?
ตอบ : ให้รอสมัครสอบในรอบต่อไป แต่ในกรณีที่รอบสมัคร CU-TEP ครั้งต่อไปผลคะแนนออกไม่ทันภายในช่วงเวลาที่รับสมัครสอบ ขอให้ใช้ผลสอบอื่นๆที่เทียบเท่าแทน เช่น TOEFL หรือ IELTS (โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมของรอบสมัครประจำปีการศึกษานั้นๆที่หน้าหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง )

– ในกรณีที่สมัครสอบ CU-TEP ไม่ทันสามารถสมัครผ่านหลักสูตรหรือติดต่อให้หลักสูตรทำเรื่องสมัครสอบให้ได้หรือไม่?
ตอบ : ทางหลักสูตรฯไม่มีนโยบายในการเป็นตัวกลางทำเรื่องติดต่อสมัครสอบให้แก่ผู้สมัคร หากผู้สนใจสมัครสอบไม่ทันจริงๆ ควรใช้คะแนนแนน TOEFL หรือ IELTS แทนหรือรอสมัครสอบ CU-TEP ในรอบถัดไป(ในกรณีที่ยังไม่หมดเขตการรับสมัครออนไลน์)

– เป็นชาวต่างชาติ ยังต้องสอบ CU-TEP อีกหรือไม่?
ตอบ : ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้สมัครสอบ”ทุกคน” มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัคร จึงไม่สามารถยกเว้นได้

-ทำไหมต้องสอบ CU-TEP ถ้าสมัครโปรกรมภาษาไทย?

ตอบ: บางครั้งมีรายงานที่นิสิตต้องอ่านในภาษาอังกฤษและเป้นความต้องการของมหาวิทยาลัย

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรอื่นๆนอกเหนือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

– สนใจเรียนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์,การเงิน,IT หรือการตลาด
ตอบ : กรุณาติดต่อสอบถามแต่ละหลักสูตรโดยตรง สามารถดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่คณะฯเปิดได้ที่ http://www.cbs.chula.ac.th/

– ต้องการดูหลักสูตรปริญญาโท หรือเอกในสาขาวิชาอื่นๆหรือคณะอื่นๆของจุฬาฯ
ตอบ : สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

*

Do you have questions about the MBA programs and how to apply?

Q. I would like to take the MBA Regular program but would like to take classes only in the evenings or weekend, is this possible?

A. The MBA Regular program is held during regular public office hours so classes are not held after hours.

Q. Does the MBA English program have classes during the weekend?

A. The MBA English program currently has only courses during the evening.

Q. Does the MBA programs have program minors to choose from?

A. The MBA program does not have minors and graduates will be conferred a MBA.

Q. When applying to the MBA program is my average GPA score on the bachelor’s degree considered?

A. The MBA program does not consider your average GPA score from the bachelor’s degree regardless of your field of study.

Q. For work experience, if I have worked at different places can I add up my work experience from the different places to count towards the minimum work experience?

A. Yes, you can add up your work experience from many places to count towards the work experience requirement. However, the work experience has to be after the degree completion date on your transcript.

Q. I was trained while I studied for my bachelor’s degree, can I use this to count toward the work experience requirement?

A. You can’t. However, if you are applying to the MBA executive program then you can.

Q. If the applicant works from home or as a sole proprietor can this be used as work experience?

A. Yes, this can be used. The applicant should have supporting documents (e.g. commercial registration papers). This would increase favorability from the committee.

Q. What if the applicant does not have a document certifying work from the employer or the employer does not write such a document?

A. The applicant can use documents equivalent to this such as pay stubs, work result, or other documents which show this work.

Q. What if the applicant’s CU-BEST and CU-TEP scores are high, will this have an effect on the applicant’s success?

A. If there are many applicants, then the committee will see this as favorable.

Q. If I am applying to the MBA executive program, is the CU-BEST necessary?

A. The MBA executive does not require the CU-BEST. The CU-TEP or a substitution is required.

Q. If the applicant would like to apply to the MBA (English) can the CU-BEST (Thai) be used?

A. The CU-BEST (Thai) can only be used for the MBA (Thai) program.

Q. What if I took the CU-BEST many times what score would be used?

A. The highest CU-BEST score will be taken into consideration.

Q. Is there a scholarship that the MBA program gives?

A. The MBA program provides tuition assistance to teaching assistants (TA) from the MBA (Thai) program.

Q. When I graduate from the program what will my degree certificate say?

A. The degree will say MBA without stating minors.

Q. Once the applicant has been accepted can he change to a different program? For example, an applicant who has been accepted to the MBA (Regular) would like to switch to the MBA Young Executive.

A. Once the applicant has been accepted, he can’t change programs. If the applicant would like to change he would have to apply all over again and start the applicant process again.

Q. What language should the letters of recommendations be written in, Thai or English?

A. The letter of recommendations can be written in Thai or English language for any of the programs.

Q. If the applicant is Thai can he register in the system with the passport number?

A. The applicant should use the national ID card number for the interview system and the CU-BEST system. It is advised that foreign applicants use their passport numbers. The interview system and the CU-BEST system should match.

Questions about the CU-BEST exam

Q. How many parts does the CU-BEST exam have?

A. Currently, the CU-BEST has two parts. There is a business analysis section and a math section, divided into 50 percents. The CU-BEST (Thai) full score is 500 and the CU-BEST (English) full score is 400.

Q. Does the program divide the CU-BEST score into two parts for consideration?

A. The MBA program considers the CU-BEST score in whole. This is the viewpoint of the MBA program, other programs may have different criteria.

Q. What if CU-BEST and CU-TEP exams are on the same day.

A. The CU-BEST exam times are announced before the CU-TEP exam times. If there isn’t significant change, then it would be possible to do two at separate times.

Q. When are the CU-BEST examinations?

A. The CU-BEST exams occur throughout the year.

Q. I went to look at the CU-BEST registration, how come there is not an examination time for me?

A. This means that there is not an available slot. The available time slots will be available only at certain times.

Q. Is there a limit in the number of test takers who can register for the CU-BEST exam? If the registration is full, can someone still register?

A. There is no limit in the number of registrants for the CU-BEST exam. However, if the time slot is full, then more test takers will not be able to enroll.

Q. I have registered for the CU-BEST but cannot pay on time. What can be done?

A. Registrants must apply and pay within the last day of the pay period.

Q. I already paid for the CU-BEST exam but afterwards I learn that I cannot take the exam. Can I get a refund?

A. The CU-BEST test center does not have a refund policy and does not permit the changing of the CU-BEST times.

Q. Is there a dress code for people going into the exam?

A. Test takers should be politely dressed such as business casual. Test takers should not wear sandals or shoes without heels.

Q. Can a calculator be used during the CU-BEST.

A. A calculator cannot be used during the CU-BEST.

Q. During the CU-BEST exam is it necessary to keep valuables such as mobile phone outside of the examination room such as during the CU-TEP exam?

A. The center for CU-BEST does not have rules prohibiting them but they should be keep away from the body area of the test taker. Cellular phones should be turned off and kept away from the desk.

Q. How long after the CU-BEST exam will the test taker get the exam results?

A. The scores should be announced about 3-5 days after the exam. The test taker should also receive the results 1-2 weeks through the mail after the exam.

Q. Will the CU-BEST exam results be sent to my home.

A. 1-2 weeks after the exam, the CU-BEST results should be sent home.

Q. Questions about the CU-BEST exam

Q. How many parts does the CU-BEST exam have?

A. Currently, the CU-BEST has two parts. There is a business analysis section and a math section, divided into 50 percents. The CU-BEST (Thai) full score is 500 and the CU-BEST (English) full score is 400.

Q. Does the program divide the CU-BEST score into two parts for consideration?

A. The MBA program considers the CU-BEST score in whole. This is the viewpoint of the MBA program, other programs may have different criteria.

Q. What if CU-BEST and CU-TEP exams are on the same day.

A. The CU-BEST exam times are announced before the CU-TEP exam times. If there isn’t significant change, then it would be possible to do two at separate times.

Q. When are the CU-BEST examinations?

A. The CU-BEST exams occur throughout the year.

Q. I went to look at the CU-BEST registration, how come there is not an examination time for me?

A. This means that there is not an available slot. The available time slots will be available only at certain times.

Q. Is there a limit in the number of test takers who can register for the CU-BEST exam? If the registration is full, can someone still register?

A. There is no limit in the number of registrants for the CU-BEST exam. However, if the time slot is full, then more test takers will not be able to enroll.

Q. I have registered for the CU-BEST but cannot pay on time. What can be done?

A. Registrants must apply and pay within the last day of the pay period.

Q. I already paid for the CU-BEST exam but afterwards I learn that I cannot take the exam. Can I get a refund?

A. The CU-BEST test center does not have a refund policy and does not permit the changing of the CU-BEST times.

Q. Is there a dress code for people going into the exam?

A. Test takers should be politely dressed such as business casual. Test takers should not wear sandals or shoes without heels.

Q. Can a calculator be used during the CU-BEST.

A. A calculator cannot be used during the CU-BEST.

Q. During the CU-BEST exam is it necessary to keep valuables such as mobile phone outside of the examination room such as during the CU-TEP exam?

A. The center for CU-BEST does not have rules prohibiting them but they should be keep away from the body area of the test taker. Cellular phones should be turned off and kept away from the desk.

Q. How long after the CU-BEST exam will the test taker get the exam results?

A. The scores should be announced about 3-5 days after the exam. The test taker should also receive the results 1-2 weeks through the mail after the exam.

Q. Will the CU-BEST exam results be sent to my home.

A. 1-2 weeks after the exam, the CU-BEST results should be sent home.

Q. What if I lost the paper with the CU-BEST exam results?

A. We do not give you a new CU-BEST exam result paper. You are able to print it out again from the CU-BEST online system.

Questions about the CU-TEP examination

Q. How do I find out more about CU-TEP?

A. You can find out more by visiting the Chulalongkorn University Academic Testing Center

www.atc.chula.ac.th

Q. If I have the results from the CU-BEST, do I still need to take the CU-TEP?

A. Applicants need results from both CU-BEST and CU-TEP when applying. The exception is the MBA executive which requires only CU-TEP.

Q. What type of CU-TEP should I take? I saw that there is a Speaking type too.

A. It is necessary to take the standard CU-TEP. We do not take the Speaking type into consideration.

Q. Can I use the TOEIC in lieu of the CU-TEP?

A. You can only use the TOFEL and IELTS which are more comparable in lieu of the CU-TEP, not the TOEIC.

Q. If my CU-TEP score is 1-2 points below the minimum, will this still comply?

A. The applicant needs to meet the CU-TEP score minimum when applying.

Q. If the applicant graduated from overseas, can the CU-TEP be waived?

A. It is a University requirement for applicants to have the CU-TEP score.

Q. I did not register for the CU-TEP exam in time. Thus, what should I do?

A. You should register for the next CU-TEP exam and use the TOFEL and IELTS which are comparable during the application period. (Please look at the MBA program conditions.)

Q. If I cannot register for the CU-TEP within the period can the program register for me?

A. The program does not have a way to register for the CU-TEP, the applicant can use TOFEL or IELTS which are comparable. Or thus, the applicant should take the next CU-TEP. (In the event that the online registration period is not over)

Q. If I am an international student do I have to take the CU-TEP?

A. It is a University requirement to take the CU-TEP. Thus, the applicant must take the CU-TEP.