ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครโปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

หลังจากที่ผู้สมัครทำการกรอกใบสมัครออนไลน์กับทางบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว !!!

ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมาที่หลักสูตรทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัคร MBA ภาคปกติ”)

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนา Transcript การศึกษาในระดับปริญญาตรี

3. จดหมายรับรองการทำงาน

4. สำเนาคะแนนสอบ CU-TEP ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และ CU-BEST

5. หนังสือรับรอง Recommendation Letter

ที่อยู่ส่งเอกสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

2019-02-28T10:13:25+00:00 By |