ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง หลักสูตร MBA นักบริหารรุ่นที่ 35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารรุ่นที่ 35[ ดูรายชื่อ ]

โจทย์การสัมภาษณ์รอบ 2
ขอให้ท่านเตรียมนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่ท่านสังกัดอยู่ หรือนำเสนอแผนในการเริ่มต้น
ธุรกิจใหม่ของท่าน โดยนำเสนอการวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบ
กับธุรกิจที่ท่านต้องการนำเสนอ พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ธุรกิจที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของท่านโดยสังเขป
( ท่านมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที )

2019-08-29T08:42:58+00:00 By |