เชิญวิทยากรพิเศษ จาก University of Edinburgh Business Shool

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ได้เชิญวิทยากรพิเศษ Prof. Stephen Harwood จาก University of Edinburgh Business Shool
มาบรรยายในหัวข้อ “Global supply chain management at Taiwanese electornics company: Experiences and Lessons”
ให้แก่นิสิต Regular รุ่น 36 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

2017-12-19T09:31:45+00:00 By |