News 2018-06-18T10:32:10+00:00

May 2019

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/62

By | May 21st, 2019|

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/2562 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,11 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน”

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

By | May 10th, 2019|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Regular # 38 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

By | May 10th, 2019|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ โปรแกรม MBA Young Executive 26/1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ ประกาศรายชื่อ ] ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ! รายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     ชั้น5 ห้อง506 อาคารอนุสรณ์

April 2019

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Regular # 38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA ภาคปกติรุ่นที่ 38

By | April 22nd, 2019|

ดูรายชื่อและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  [ CLICK ] – ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717 สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ : – ให้ผู้สมัครนำ บัตรประชาชน และ เอกสารการสมัครฉบับจริง (ซึ่งได้ส่งสำเนามาก่อนหน้านี้แล้ว) เช่น ผลคะแนนสอบCU-BEST,CU-TEP, Transcript, หนังสือรับรองการทำงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่สัมภาษณ์ (นำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไป) [ ผู้สมัครสามารถขอผลสอบCU-TEP ตัวจริงได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1

By | April 10th, 2019|

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA Young Executive # 26/1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 26/1 ดูรายชื่อ(เรียงตามลำดับตัวอักษร) [ CLICK ] ดูตารางวันสอบสัมภาษณ์ [ CLICK ] - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดเอกสารในช่องหมายเหตุเพิ่มเติม ขอให้นำเอกสารดังกล่าวส่งที่หลักสูตร หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหลักสูตรฯ ที่ 02-2185717

Announcement of applicants qualified for the interview – MBA English Program # 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรแกรม MBA English รุ่นที่ 14

By | April 10th, 2019|

Announcement of applicants qualified for the interview for MBA English Program # 14 1st Semester , Academic Year 2019 Check Applicants list [ CLICK ] Interview Schedule [ CLICK ] - Applicants who have

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหาร (MBA Executive) รุ่นที่ 35

By | April 2nd, 2019|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหาร Executive รุ่นที่ 35 -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Exec-35.pdf

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA นักบริหารระดับต้น (Young-Executive) รุ่น 26/2

By | April 2nd, 2019|

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA CHULA เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โปรแกรมนักบริหารระดับต้น Young Executive รุ่นที่ 26/2 (รุ่นเรียนตอนเย็นวันธรรมดา) -------------------------------------------------------------------------------------- ระยะเวลารับสมัคร:1เมษายน-26กรกฏาคม2562 กำหนดการรับสมัครทั้งหมดและเว็บไซด์ระบบรับสมัคร ดูได้ที่ : https://mba.cbs.chula.ac.th/admissions รายละเอียดคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ :https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Y-ex-26.1-and-26.2.pdf

March 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร Program MBA Young Executive 26/1

By | March 7th, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น 26/1 (Program MBA Young Executive 26/1)   ดูรายชื่อ   เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่หลักสูตรฯพิจารณาคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากลำดับผลคะแนน CU-BEST ของผู้สมัครจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมาเป็นจำนวน 142 คน โดยยังไม่ได้พิจารณาผลคะแนน CU-TEP หรือข้อมูลอื่นๆที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถทำการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจึงจะตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาเป็นหลัก โดยยึดตามเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครตามที่ประกาศรับ เช่น เอกสารการสมัครครบถ้วน, ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(วันที่ระบุจบใน Transcript) ,

February 2019

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครโปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ) รุ่นที่ 38

By | February 28th, 2019|

หลังจากที่ผู้สมัครทำการกรอกใบสมัครออนไลน์กับทางบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว !!! ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมาที่หลักสูตรทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองด้านขวา "สมัคร MBA ภาคปกติ") หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนา Transcript การศึกษาในระดับปริญญาตรี 3. จดหมายรับรองการทำงาน 4. สำเนาคะแนนสอบ CU-TEP ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และ CU-BEST 5. หนังสือรับรอง Recommendation Letter ที่อยู่ส่งเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU BEST ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ตั้งแต่รอบเทอมปลาย ปี 2562 ขึ้นไป

By | February 28th, 2019|

CUBEST ครั้งที่ 2/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 21 พฤษภาคม 2562 วันสอบ                 

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/62

By | February 14th, 2019|

ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/62 [ รายชื่อและเลขที่สอบ ] [ ผังที่นั่งสอบและห้องสอบ ] [แผนที่บริเวณพื้นที่รอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี] [ผังตำแหน่งห้องต่างๆในอาคารของคณะฯ] *ผู้เข้าสอบสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและดูตำแหน่งห้องต่างๆได้อีกครั้งในวันสอบที่บริเวณใต้อาคารไชยยศสมบัติ2 ชั้นล่าง (ฝั่งสนามหญ้าด้านตึกไชยยศสมบัติ) ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบห้องสอบและเลขที่สอบได้อีกทางหนึ่งที่ระบบรับสมัครสอบ CUBEST  เมนู “ใบสมัคร” -> พิมพ์สถานที่สอบ หมายเหตุ : – หากผู้สมัครสอบไม่พบชื่อของตน กรุณาตรวจสอบว่าได้ระบุคำนำหน้าที่หน้าชื่อของผู้สมัครหรือพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (โดยดูรายชื่อจากหน้าที่ 1,20-23 ของเอกสารนี้) ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครชื่อ รักเรียน แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์ว่า “นายรักเรียน” ขอให้ดูที่ตัวอักษร “น” หรือผู้สมัครชื่อ “ขยัน” แต่พิมพ์ชื่อในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษว่า “Khayan”

ประกาศเกี่ยวกับการรับผลคะแนนสอบ CUTEP เพื่อสมัครในหลักสูตรฯ

By | February 8th, 2019|

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในโปรแกรม MBA  Young Executive รุ่นที่  26/2 สามารถใช้คะแนน CUTEP รอบปกติ 11/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) และ รอบ E-Testing 17/2019 (Test Date 28 ก.ค. 62) โดยต้องส่งคะแนนมาพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม 62 ตามกำหนดการชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร (โดยหลังจากที่ปิดรับสมัคร Online ในวันที่ 26 กรกฏาคม

January 2019

หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562  MBA Program open application for Academic Year 2019

By | January 31st, 2019|

หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562  MBA Program Open Application for Academic Year 2019 -------------------------------------------------------------------- MBA Regular (หลักสูตรภาคปกติ) รุ่นที่ 38 เปิดรับสมัครตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th MBA Young Executive (หลักสูตรนักบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 26/1 และ 26/2 รุ่นที่26/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 1

December 2018

CU-BEST (English) 1/2019 – Open for Application | เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST(English) 1/2019

By | December 1st, 2018|

CUBEST(English) 1/2019 Open for Application ! ————————————————————————— CUBEST(English) for apply to MBA English Program Application Period : December1,2018 - Febuary1 ,2019. Announce ID-TEST AND Place : Febuary11, 2019. Examination Date : Sunday, Febuary17, 2019. (9am-12pm)

CU BEST ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA ปีการศึกษา 2562

By | December 1st, 2018|

CUBEST ครั้งที่ 1/2562 การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้น เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 ธันวาคม 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 15 กุมภาพันธ์ 2562 วันสอบ