เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นำโดย รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ พานิสิตสูตร Regular ที่ศึกษาในวิชา การตั้งราคาเพื่อความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด (PRICING FOR MARKETING PROFITABLITY) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน เพื่อศึกษากิจกรรมต่างๆ นำมาวิเคราะห์ และจัดการปัญหาเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และการทำกำไร ให้กับผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์การเรียนรู้ และนำไปต่อยอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

2018-06-18T18:44:12+00:00 By |