ปฐมนิเทศ Young Executive รุ่นที่ 24/1

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิต
ในปีการศึกษา 2560
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ปฐมนิเทศให้กับนิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น (หลักสูตร Young Executive)
รุ่นที่ 24/1 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 ณ.
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม

2018-06-18T18:44:27+00:00 By |