กิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่า

ข่าวกิจกรรมหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิตได้นำนิสิตหลักสูตร Executive รุ่นที่ 32 ไปยัง ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬา จ.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่ป่าให้กับชาวบ้านและชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ และ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

2017-12-19T09:47:06+00:00 By |